ابراز همدردیخانواخدهامنردومتاهمدبههق تلمآتنتاهصلانمی ببیانیه کر قصادترلدندبا خانواده آتنا

Shargh - - حوادث -

شــرق: رئیــس کل دادگســتری اردبیــل اعــام کرد کیفرخواســت علیه متهم به قتل آتنــا اصانی، دختر پارس آبادی، تا دو روز آینده صادر میشود.

حجتالاساموالمســلمین محمدعلــی قاصــدی درباره وضعیت پرونده قتل آتنا اصانی، اظهار کرد: این پرونده در حال تکمیل است و کیفرخواست آن در یکی، دو روز آینده صادر میشــود. وی خبرهای منتشــره را مبنــی بر انتقال متهم پرونده قتل آتنا به تهران، تکذیب کرد. بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان اردبیل پیــش از این گفته بــود: نظریه اولیه پزشــکی قانونی برای ما ارســال شد ولی نظریه تکمیلی پزشکی قانونــی درباره علت تامه قتل، به دســتمان نرســیده اســت و هر زمان که نظریه پزشکی قانونی به دستمان برســد، کیفرخواســت پرونده صادر میشود. همچنین روز گذشته خانواده اسماعیل جعفرزاده، متهم به قتل آتنا اصانی دختر پارسآبادی، با انتشار بیانیهای ضمن همــدردی با خانواده آتنا، اعــام کردند آنها نیز داغدار دختــرک پارسآبــادی و خواهان مجازات فرزندشــان هستند. در متن این بیانیه آمده است:

«انــدوه آتنا، فرشــته کوچک مغــان، تنها مختص خانواده اصانی نبود و تمام مردم غیور مغان را داغدار کــرد. هرچنــد به دلایــل خانوادگــی از مدتها پیش تمامی اعضای خانواده جعفــرزاده هیچگونه ارتباطی با اســماعیل نداشــتهاند؛ اما چه میشــود کرد که این وحشی انساننما، آبروی شهر و خانواده را یکجا بر باد فلک داده اســت و این موضوع خانــواده جعفرزاده را هم داغدار قتل آتنا و هم شــرمنده این خانواده و مردم شــریف مغان نموده اســت که داغ مضاعفــی را بر ما تحمیل نموده است. لذا:

خانواده جعفرزاده ضمن اعــام انزجار از اقدامات کثیــف و غیرانســانی او به این وســیله اعام میداریم به محض اطاع خانــواده از موضوع قتل، همچنانکه در رمزگشــایی و پردهبرداشــتن از این اقدام غیرانسانی نهایــت همکاری را با دســتگاههای قضائــی و امنیتی نموده و در برماساختن موضوع پیشقدم شده است، در ادامــه نیــز خود را در غــم ازدســتدادن این عزیز شریک دانســته و همگام با خانواده داغدیده اصانی و مردم غیور و عزادار مغان، تــا پایان پیگیر این پرونده تا بهنتیجهرسیدن و مجازات قاتل خواهیم شد و تا آخرین نفس از هیچ اقدام و کوششی در این راه دریغ نخواهیم نمود. اطمینــان داریم خانواده داغدار اصانی و مردم عزیز مغان، ضمــن درک وضعیت اســفناک خانواده جعفرزاده اجازه هرگونه سوءاســتفاده و تسویهحساب شخصی برخی افراد سودجو از این موضوع را نخواهند داد». آتنا اصانی یکماهونیم پیش وقتی برای سرزدن به پدر دســتفروش خود رفته بود، گم شــد و یک ماه بعد با اعتراف مردی به نام اســماعیل که همسایه آنها بود، مشخص شــد این دختربچه به قتل رسیده است. اســماعیل آتنا را ربوده، خفه کرده و سپس جسدش را در خانهاش دفن کرده بود. خانواده اسماعیل دو هفته بعد از بازداشــت، زمانی که به همسر و برادرش پیغام داده بود مقداری مواد در پارکینگ خانه مخفی کرده و خواسته بود تا مواد را از خانه خارج کنند، متوجه جسد شده و موضوع را به پلیس گزارش داده بودند.

درحالحاضر متهم بازداشــت است. او به قتل آتنا اعتراف کرده و جزئیات آن را نیز بیان کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.