هر دو شوهرم خودکشی کردند

Shargh - - حوادث -

شــرق: زن جوانــی که پــس از مرگ مرموز شــوهر صیغــهایاش ناپدید شــده بــود، پس از دو ســال شناســایی و دستگیر شــد. او مدعی شــد شوهرش خودکشی کرده است. اواســط بهمن سال ٩٤ مرگ مرد جوانی در یکی از بیمارستانهای شمال پایتخت به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعام شد. در گزارش اولیه به بازپرس، محســن مدیرروســتا گفته شد مرد فیلمبــردار هفت روز قبل از طبقه دوم ســاختمانی ســقوط کرده و با وجود اقدامات درمانی انجامشده، جان خود را از دســت داده اســت. بنابراین بازپرس مدیرروستا دســتور آغاز تحقیقات اولیه را صادر کرد و مشخص شد مرد جوان که شهاب نام دارد، ساعت چهار بامداد دومین روز بهمن سال ٩٤ به بیمارستان انتقال یافته اســت. همچنین باتوجه به شــرححالی که همراه بیمار در مورد حادثه گفته بود، معلوم شد او از طبقــه دوم خانهای ویایــی در منطقه تجریش ســقوط کرده اســت. در ادامه تحقیقات معلوم شد فــردی که شــهاب را به بیمارســتان بــرده و نامش بهعنوان همراه ثبت شده است، همسر موقت او بوده و دختر هفتســالهای هم همراهش بوده است. زن جوان در تحقیقات مأموران پلیس بیمارســتان گفته بود شــهاب همسر موقت من اســت و مدتی قبل با او کــه فیلمبردار اســت ازدواج کــردم. فتانه درباره نحوه سقوط نیز گفت: شب حادثه بهخاطر اینکه که شــهاب با دختر جوانی رابطهاي پنهانی را آغاز کرده بود درگیر شــدم و ناگهان شهاب خودش را از پنجره بیرون انداخت. اما زمانی بازپرس به فتانه مشــکوک شد که بعد از چند شب، زن جوان بیمارستان را ترک کرد و دیگر خبری از او نشد.

از سویی دختر هفتساله فتانه در تحقیقات گفته بــود: مادرم رفتار بدی با من دارد و اجازه نمیدهد به مدرسه بروم، او مرا اذیت میکرد و شهاب همسر دوم مادرم بود. با توجه به مشکوکبودن ماجرا و احتمال پلیس درباره اینکه زن جوان چیزی را مخفی میکند، بازپرس شعبه ششم جنایی تهران دستور بازداشت او را صادر کرد، اما زمانی که مأموران برای دستگیری زن مراجعه کردند، مشــخص شد که فتانه مدت کوتاهی پس از حادثه نقلمکان کرده و کسی آدرسی از محل زندگی جدیدش نــدارد. بهاینترتیب تحقیقات برای شناســایی مخفیگاه زن جوان آغاز شــد و کارآگاهان جنایی موفق شــدند آدرس محل ســکونت خانواده همســر ســابق فتانه را شناســایی کنند. این در حالی بود که مأموران متوجه شــدند شــوهر اول زن جوان هم خودکشی کرده است. با بهدستآمدن این سرنخ، مخفیگاه او شناســایی و بازداشــت شــد. روز گذشته فتانه بــرای تحقیقات در مقابل بازپرس مدیرروســتا قرار گرفت و گفت: شب حادثه برای پیداکردن خانه با شهاب بیرون بودیم. زمانی که به خانه آمدیم، متوجه رفتارهای عجیب او شــدم. حرکاتــش طوری بود که دخترم بهشدت ترسیده بود و از من پرسید او چرا این رفتارها را میکند. از شــهاب پرسیدم چه شده، گفت دندانش درد میکند و از من قرص مســکن خواست. فتانه ادامــه داد: دخترم به حمــام رفت و در همین

حین متوجه شــدم که شهاب داخل دستشویی شیشه مصرف میکند. او شیشــهای نبود و از کارش تعجب کــردم. بعد از یک درگیری لفظــی کوتاه دوباره پیش دخترم رفتم که ناگهان صدای وحشــتناکی را شنیدم. به ســمت او دویدم و دیدم پنجره اتاق باز اســت، به بیرون که نگاه کردم شــهاب را دیــدم که روی زمین افتاده است. فورا به خیابان رفتم و دیدم سیم آنتن در دســتش است و سر سیم به پنجره اتاق دخترم وصل است. صدایش کردم، پایش را تکان دادم که فهمیدم زنده اســت. با کمک همســایهها او را به بیمارستان خصوصی رساندیم.

زن جــوان در مورد ناپدیدشــدنش نیز به بازپرس پرونده گفت: من قصد اسبابکشــی داشــتم و اصا نمیخواســتم فرار کنم. اظهارات دخترم را هم قبول ندارم، اینها را به او یاد دادهاند. او در مورد نحوه مرگ شوهر اولش هم گفت: شوهر اولم خودش را دار زد. زمانی که شوهرم خودکشی کرد، من و دخترم شمال بودیم و از طریق پدرشــوهرم متوجه شدم که او سه روز قبل از اینکه خبر به ما برســد، خودش را دار زده است. فتانه در پایان گفت: مدتی بعد از مرگ شهاب همسر دومم با مرد دیگری ازدواج موقت کردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.