بازداشت زن کودکربا

Shargh - - حوادث -

شــرق: پســربچهای که چند روز پیــش ربوده شــده و عکســش در شــبکههای اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده و خانوادهاش برای پیداکردن او درخواســت کمک کرده بودند، پیدا شد و مأموران زن کودکربا را بازداشت کردند.

ســاعت1٩:30 روز ٢٧ تیــر از طریــق مرکز فوریتهــای پلیســی 110، فقدان پســربچهای سهســالونیمه به نام یوســف به کانتری 1٢٨ تهراننو اعام شــد. با حضور مأموران کانتری در محل گمشــدن کــودک در خیابان ایرانمهر، پدر و مــادر یوســف در اظهارات خــود عنوان کردند: برای میهمانی به خانه یکی از بســتگان خود در خیابان ایرانمهر آمدیم. حدود ســاعت 1٩، یوســف تنهایی و درحالیکــه کاه نقابدار قرمز )طرح مرد عنکبوتی( به ســر داشــت، از خانه خارج شــد. چند دقیقهای از خارجشــدن یوسف نگذشــته بود که برای آوردنش، از خانه خارج شدیم؛ اما او را پیدا نکردیم.

بر اســاس گزارش میزان، با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضــوع «فقدانی کــودک» و به دســتور بازپرس شــعبه چهارم دادسرای امور جنایی، پرونــده برای رســیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغــاز تحقیقات میدانی و بررســی تصاویر دهها دوربین مداربسته متعلق به مراکز تجاری و شــعبات بانکی در محدوده محل گمشــدن یوســف، کارآگاهان موفق به شناســایی تصویر خانمی حدودا 40ساله و ملبس به مانتو مشکی و عینکآفتابــی شــدند کــه اقدام بــه تعقیب کودک گمشــده کرده بود. در بررســی دقیقتر تصاویر بهدســتآمده از دوربینهای مداربسته، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند این خانم پس از تعقیب چندصدمتری و درحالیکه کسی مراقب یوسف نبوده، دست او را گرفته و در خاف مسیر منتهی به محل سکونت بستگان یوسف، محل را به همراه کودک ترک کرده است.

همزمان با اقدامات پلیســی، خانواده کودك و بســتگان آنها نیز تصاویر پســربچه گمشــده را بــه همراه شــماره تماس خــود در محدوده محل ربودهشــدن یوســف اطاعرســانی کرده بودند. ســاعت ٢0 روز گذشــته، خانم ناشناسی در تماس با خانواده یوســف، به آنها اعام کرد یوسف نزد اوســت و او قصد بازگرداندن کودک را دارد کــه بافاصله موضوع از طریق خانواده کودک به پلیس اطاع داده شــد. ســرانجام با شناســایی محل تــردد زن ناشــناس در خیابان دماونــد در محدوده اتوبــان امامعلی)ع(، این خانم ناشناس درحالیکه یوسف را همراه خود داشت، شناسایی، دستگیر و یوسف نیز سالم به خانوادهاش تحویل داده شد.

متهم در اظهارات اولیه مدعی شــد: آن روز برای انجــام مصاحبه کاری به پاســداران رفته بودم. حدود ساعت 1٩ در حال بازگشت به خانه بودم که طفل سهساله را درحالیکه داشت زیر ماشــین میرفت، آواره و ســرگردان پیدا کردم. فقــط به قصد اینکه پدر و مادرش پیدا شــده و او را تحویــل بدهم و بایی ســر بچه نیاید، او را با خودم بردم. در آن لحظه به عقل من نرســید که به پلیس اطاع دهم؛ ولی پس از آن، منتظر پیداشدن پدر و مادرش بودم تا اینکه به محض پیداشــدن پدر و مادر بچه، تصمیم گرفتم او را تحویل بدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.