مجنون مادرکش بخشیده شد

Shargh - - حوادث -

شرق: مــرد مجنونی که ادعا میکند مادرش را به خاطر اینکه قاتل پدرش است، به قتل رسانده از سوی برادرش بخشیده شد.

به گزارش خبرنگار ما، 31 تیرماه ســال ٩5 مردی با پلیس 110 تمــاس گرفت و از وقوع قتلــی در مجیدیه تهران خبر داد. این مرد به مأموران گفت: ساعاتی پیش بــرادرم کاوه در منزلمان با مادرم درگیر شــد و او را به قتل رســاند. مأموران با اعام این خبر بافاصله خود را به محل وقوع حادثه رســاندند و متوجه شدند مقتول زن 65سالهای است که با ضربات قیچی و گوشتکوب جان خود را از دســت داده اســت. کاوه 45ســاله پس از دســتگیری به مأموران گفت: با مادرم اختاف مالی داشــتم. او همچنین 10 ســال پیش پدرم را کشت و به قصاص محکوم شــد اما من نتوانســتم مــادرم را پای چوبهدار بفرستم و نسبت به او اعام رضایت کردم. پس از این ماجرا من دچار افســردگی شدید شدم. روز حادثه خــواب بودم و زمانی که بیدار شــدم بوی گاز شــنیدم. خیلی عصبانی بودم بههمیندلیل با مادرم درگیر شدم. مادرم بدون توجه به حرفهایم از من خواست از خانه خارج شــوم و با این کار من را بیشتر عصبانی کرد. برای همین گوشــتکوب و قیچی را برداشــتم و مادرم را به قتل رساندم. مأموران پس از گفتههای کاوه، او را برای بررسی سامت روان به پزشــکی قانونی منتقل کردند. آنها پس از اعام نتیجه آزمایشــات متوجه شدند کاوه از ســامت روان برخوردار نیســت و جنون دارد؛ به این ترتیب کاوه برای درمان به بیمارستان روانی منتقل شد و با توجه به مدارک موجود در پرونده کیفرخواستی علیه او صادر و پرونده برای رســیدگی بیشتر در اختیار شعبه هشــتم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی اصغــرزاده قرار گرفت. در این جلســه که بدون حضور کاوه برگزار شــد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد ســپس برادر متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: بــرادرم کاوه درحالحاضر در بیمارســتان روانی بستری است. او ٩ سال پیش از همسرش طاق گرفت و با مادرم زندگی میکرد. بیشــتر اوقــات عصبی بود و رفتارهای عجیبــی انجام میداد حالا کــه طبق نظریه پزشــکی قانونی مشخص شــده که او دیوانه است من از شــکایت خودم نسبت به او صرفنظر میکنم و او را میبخشم. در پایان قضات برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.