تبرئه از قتل بعد از 3 بار محکومیت

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی که در یک درگیری متهم به قتل شده بــود، در حالی پس از 11 ســال تبرئه شــد که پیش از ایــن چندبار به قصاص محکوم شــده بود. به گزارش خبرنگار ما، هشتم مردادماه ســال ٨٥ مأموران از یک درگیری منجر به قتل در خزانه باخبر شدند. با اعام این خبر مأموران خود را به محل رساندند و متوجه شدند مقتول پسر ٢٥ســالهای به نام سعید است که پس از درگیری با مردي ٥0ســاله به نام امیر با ضربه چاقو به قتل رســیده اســت. مأموران، ضارب را که به وسیله شــاهدان دستگیر شــده بود، بازداشــت کردند. متهم ابتدا منکر قتل شــده و به کارآگاهان گفت: روز حادثه مشغول اسبابکشــی بودم که دو جوان موتورسوار به طرف مــن آمدند و با چاقو من را تهدید کردند و زمانی که علت این کار را از آنها جویا شــدم با مشــت و لگد مــن را زدند؛ طوری که بینیام شکســت و بعد هم با چاقو من را زخمی کردند. تقریبا به حالت نیمهبیهوش روی زمین افتاده بودم زمانی که حالم کمی بهتر شد و توانستم از جایم بلند شوم، دیدم جسد سعید چند متر آنطرفتر افتاده اســت. در ادامه تحقیقات احمد که یکي ا ز آن دو جوان بود به کارآگاهان گفت: امیر نزدیک به چهارمیلیونو ٧00 هزار تومان به ما بدهکار بود. روز حادثــه امیر را دیدیم، به طــرف او رفتیم تا طلبمان را بگیریم که با یکدیگر درگیر شدیم و امیر با چاقو به سینه سعید زد . با تکمیل تحقیقات کیفرخواست علیه امیر صادر و پرونده برای رســیدگی در اختیار دادگاه کیفری اســتان تهران قرار گرفت. متهم پرونده پس از سه بار رسیدگی به قصاص محکوم اما هر سه بار رأی از سوی دیوان عالی کشــور نقض شــد و پرونده برای رسیدگی بیشتر در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و امیر بار دیگر پای میز محاکمه حاضر شد و ادعا کرد مرتکب قتل نشــده است. با پایان گفتههای متهم، قضات از امیر خواستند با گرفتن وضو، دستش را روی قرآن قرار دهد و سوگند بخورد که قتلی مرتکب نشده است پس از ســوگندخوردن متهم ختم جلسه اعام شد و قضات وارد شور شدند و امیر را تبرئه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.