کشف بیش از 167 کیلو تریاک جاسازيشده از خودروي مزدا

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشف 16٧کیلوو 400 گرم تریاک از یک دســتگاه خودرو مزدا و دســتگیری چهار ســوداگر مرگ خبر داد. ســردار «کامرانیصالــح» گفت: در پــی دریافت گزارشهایی مبنی بر تهیه مواد مخدر از سوی دو ســوداگر مرگ در استانهای شرقی کشور و انتقال آن به اســتان البرز، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان قرار گرفــت. وی افزود: در پــی اقدامات اطاعاتی مأموران مشــخص شــد نامبردگان قرار اســت با یک دستگاه خودروي مزدا، یک محموله مواد مخدر را به مقصد تهران و البرز منتقل کنند.

این مقــام انتظامی گفت: بافاصلــه اکیپی از مأمــوران پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان به محورهــای اصلی منتهی به شــهر کــرج اعزام شــدند و پــس از پایــش و کنتــرل خودروهــای عبوری، خودروي قاچاقچیان را شناســایی کردند و به صورت نامحســوس به تعقیب آن پرداختند. ســردار کامرانیصالح افزود: در طول مســیر، یک دستگاه خودروي پژوپارس با دو سرنشین بهعنوان اســکورت، خــودروي حامــل مــواد را همراهی میکردند که در یک فرصت مناســب با ســرعت عمل مأمــوران ابتدا پژوپارس و ســپس مزدا نیز به فاصله کمی متوقف شــد و هر چهار سرنشین خودروها دستگیر شدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروي مزدا 1٧ بسته تریاک به وزن 16٧کیلوو 400 گرم کشــف شــد و متهمان پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شــدند. به گفته فرمانده انتظامی اســتان البرز از ابتدای ســال جــاری تاکنون بیش از هــزارو ٧00 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف و حدود 11 هزار قاچاقچی، توزیعکننــده و نگهدارنده مواد افیونی در این استان دستگیر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.