دستگیری سارقان و زورگیران پایتخت

Shargh - - حوادث -

مهر: رئیس کانتــری 151 فرماندهی انتظامی تهــران بــزرگ از دســتگیری پنج نفر از ســارقان سابقهدار خودرو خبر داد.

ســرهنگ فرهــاد حیدری با تشــریح عملیات دســتگیری اعضــای باند ســرقت گفــت: در پی افزایش سرقت خودرو در محدوده غرب تهران که موجبات نارضایتی ساکنان را به وجود آورده بود، طرح امنیت محلهمحور و برخورد با ســارقان به اجــرا درآمد. وی گفت: با تحقیقات صورتگرفته مشخص شد یکی از سارقان سابقهدار خودرو که «علی» نــام دارد و به تازگی از زندان آزاد شــده، بافاصله با همدستی دوستان سابقهدارش باندی را تشــکیل داده و اقدام به ســرقتهای سریالی خودرو میکند. ســرهنگ حیــدری با اعام اینکه فعالیتهــای اعضای سرشــناس باند از ســوی کارآگاهان پلیس رصد میشــد، افــزود: به دنبال این موضوع مأموران با بهکارگیری شیوههای نوین پلیسی رد پای ســارقان را در یکی از بوستانهای خیابان وثوقی شناسایی و در یک عملیات ضربتی پنج نفر از ســارقان را دستگیر و به کانتری منتقل کردند.

رئیــس کانتــری 151 فاتب گفت: بــه دنبال دســتگیری متهمان تعدادی از شکات به کانتری مراجعه و ســارقان را شناســایی و متهمان نیز در بازجوییهای انجامشــده به جرائم خود اعتراف کردند که پرونده مقدماتی تشــکیل و پس از اخذ دستور قضائی به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شــدند. تحقیقات از متهمان دستگیر شده و همچنین شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.