انهدام باند سارقان نوجوان در قم

Shargh - - حوادث -

میزان: فرمانــده انتظامی شهرســتان قم از انهدام باند ســارقان نوجوان به ســرکردگی یک زندانی و اعتــراف متهمان به ٢0 فقره ســرقت دوچرخه در قم خبر داد. سرهنگ هادی دیدهور گفت: در پــی افزایش ســرقت دوچرخه در قم موضــوع در دســتور کار مأمــوران کانتری 15 فرماندهی انتظامی شهرستان قم قرار گرفت. به گفته وی در ادامه مأموران با بررسی جغرافیای جــرم و گشــتزنی نامحســوس در محلهای موردنظــر، ســه نوجــوان را حین ســرقت یک دستگاه دوچرخه دستگیر کردند.

فرمانــده انتظامی شهرســتان قم افــزود: این افــراد در اظهارات خود اعــام کردند برای فردی کار میکنند که هر دوچرخه مســروقه را ٢0 هزار تومان خریداری میکند. سرهنگ دیدهور گفت: در ادامه پس از بررسی سوابق خریدار دوچرخههای مسروقه مشخص شد وی زندانی بوده و به تازگی با قید سند آزاد شده که بافاصله دستگیری متهم در دســتور کار مأموران این کانتــری قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرســتان قم افزود: متهم که حتی از پسر 13سالهاش نیز برای سرقت دوچرخه اســتفاده میکرد، در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد. ســرهنگ دیدهور گفت: متهمان سرانجام به ٢0 فقره ســرقت دوچرخه در قم اعتراف کردند و درنهایت جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.