جزئیات تیراندازی در پادگان آبیك

Shargh - - حوادث -

میزان: احمدزاده با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شــلیک ســربازوظیفه به همخدمتیهایش در پادگان گفت: ضارب قادر به تکلم نیست بههمیندلیل امکان تحقیق از متهم فراهم نشده است. احمدزاده، دادستان عمومی و انقاب آبیک با اشاره به شایعات منتشرشده پیرامون حادثه شــلیک ســربازوظیفه در پادگان آبیک اظهار کرد: بر اثر این تیراندازی شش نفر مصدوم و سه سرباز کشته شــدند و طبق آخرین اطاعات یک سرباز دیگر نیز در بیمارســتان فوت کــرد و در مجموع چهار ســرباز کشته شدند. وی با بیان اینکه درحالحاضر پنج نفر در بیمارســتان ارتش تهران بستری هستند، ادامه داد: حال ضارب و یک ســرباز دیگر مســاعد نیســت. دادستان آبیک خاطرنشان کرد: امکان تحقیق از متهم فراهم نیســت و تا امروز انگیزه ضارب مشخص نشده و گفتهها صرفا براساس برداشتهای اطرافیان در این خصوص بوده اســت. احمدزاده در پایان خاطرنشــان کرد: پرونده از ســوي بازپرس دادسرای نظامی قزوین زیر نظر دادسرای نظامی قزوین در حال رسیدگی است. دادســتان آبیک در پایان تصریح کرد: ضمنا دادســتان آبیک از شــهروندان تقاضا کرد از شــایعهپراکنیهای بیاســاس در این زمینه خودداری کننــد، زیرا در وقت مقتضی گزارش کامل موضوع از ســوی روابطعمومی سازمان قضائی نیروهای مسلح اعام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.