لطفا وزیر فرهنگ را پشيمان نکنيد

Shargh - - هنر - حسین هاشمپور

بارها در اين ســتون نوشــتم ســاليان درازی اســت جامعه هنری ما از مديران هنری جلوتر هســتند، اما خوب گاهیوقتها مــواردی هم پيــش آمده كه به اين نظريه كلی خدشــه وارد شــده اســت؛ نمونه اخيرش، واكنش برخی از هنرمندان به خريد تابلو كمالالملک از ســوی وزيــر فرهنگ از هفتمين حراج تهران كه بازتاب وسيعی هم داشت.

هنرمندان منتقــد میگويند: وزارت فرهنگی كه گفته بود پول خريد موكت و دســتگاه تهويه بــرای موزه ندارد و میخواهد با امانتســپاری گنجينه بودجــه لازم برای اين كار را فراهم كند، چطور يکميليــارد و يكصدميليون تومان برای تابلو كمالالملک پرداخته است؟

و تابلــو كمالالملــک كلاســيک چــه ربط ماهــویای بــه گنجينه موزه هنرهــای معاصر دارد؟

یــک: دومينويــی از ســوءتفاهمها در جامعه تجســمی شــكل گرفته كه به گمان نويســنده، صددرصــد آن ماحصــل غفلــت مديــران از اطلاعرســانی بههنگام به جامعه هنری است؛ تأخيــر در اعــلام رســانهای خيانــت در امانت جمع دار امــوال معاونت هنری، دور نخســت اين دومينو بود كه بهجای مديران، شــبكههای مجازی آن را اعلان عمومــی كردند، بعدها نيز موارد مشــابه مانند گفتههای چندگانه مديران مختلــف درباره واگذاری موزه بــه بنياد رودكی و بعدتــر پروژه ارســال گنجينه بــه اروپا، نوعی بیاعتمادی بر فضای تجسمی سايه انداخت؛ و در كمال حيرت، بيانيههايی از انجمن نقاشان و مصاحبههای گاه تندی از هنرمندان انتشار يافت كه در هشــت سال خواب موزه هنرهای معاصر تهران در دولت قبل مسبوقبهسابقه نبود... .

در همين رهگذر كار بزرگ ارســال گنجينه به اروپا كه میتوانســت برگ برنده وزارت فرهنگ در دولت يازدهم قلمداد شــود، در استراتژیای اشــتباه، به درآمدزايی، خريد موكت و دســتگاه تهويه برای موزه تقليل شأن يافت تا امروز پاشنه آشــيل هر حركت توســعهای شــود كه وزارت فرهنگ بخواهد برای موزه انجام دهد.

دو: وزير فرهنگ كه در كشــاكش ارسال و عدم ارســال گنجينه به اروپا، بــه دغدغه جمعی از هنرمندان كه دلنگران بازگشــت گنجينه بودند پاســخ مثبت داد و گفت اين ســفر لغو اســت، لابــد اين روزهــا هــاجوواج مانده كــه همين دغدغهمندان گنجينه، چرا مخالف غنای بيشــتر آن هستند و از خريد اثر ماندگاری از كمالالملک ابراز خرســندی نمیكنند؟! نكته همينجاست كه هنرمندان با تشــويق اين رفتار پيشرو وزارت فرهنگ در قبال گنجينه و شكستهشدن طلسمی چندينساله، اكنون میتوانستند از وزير بخواهند در ادامــه همين رونــد برای ترميم ســاختمان موزه هم اعتبار اختصاص دهد؛ دستكم اينكه مباحث مربوط به خريد موكت و... در دوره آقای جنتی طرح شده بود و وزير كنونی دراينباره دل به دل هنرمندان دلنگران داده است.

سه: دومين نقد به اظهارات منتقدان خريد تابلو كمالالملک اين است كه تنها يک شناخت اوليه از مســائل دولتی كافی اســت تا بدانند بودجه خريــد آثار هنری و بودجه تعميرات و نگهداری دو رديــف كاملا جدا از هم هســتند و نمیتوان هيچيــک از ايــن بودجههــا را در محل ديگری هزينه كرد.

چهار: احتمالا شما هم با نويسنده همنظريد كه تأمين كاستیهای ســختافزاری موزه هنرهای معاصر تهران با رايزنی ميســر است. گذشته از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، مســيرهايی پيشروی مركز هنرهای تجســمی هســت كه میتــوان از شــهرداری گرفتــه تــا بخشهای خصوصی چندبرابر بودجه مــورد نياز را تأمين كرد.

پنج: اما اوج آشــفتگی اظهارات منتقدين خريد تابلــو كمالالملــک، عــدم تطابــق آن با روح گنجينه موزه اســت كه گفته غيركارشناسانهای اســت؛ گذشــته از موقعيــت كمالالملــک در موج نوين نقاشــی ايران، ايــن تابلو خاص حائز ويژگیهای تاريخ هنری اســت كه دوســتان را به مطلب جالب جناب ســيدامين بنیجمالی، پژوهشگری كه 28 تيرماه با ايسنا گفتوگو كرده، ارجاع میدهم... .

شــش: ضــرورت شورامحورشــدن مــوزه هنرهای معاصــر تهران را بارها در اين ســتون يادآور شدهام؛ شورای اعزام به بینال ونيز مانند شــورايی كه هر ســال سازمان ســينمايی برای تعيين فيلم منتخب به اســكار معرفی میكند، شورای برگزاری نمايشگاههای موزه و ... . شايد اگــر اين اتفــاق هرچهزودتر در مــوزه هنرهای معاصر تهران رخ دهد، بســياری از بدگمانیها به پايان برســد؛ به گمانم اين فضــای غبارآلود شايســته هنرهای تجســمی ايران نيست و بايد هرچهزودتر گامهايی برای بازســازی ارتباط در اين عرصه برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.