تئاتر؛ بنگاه زودبازده

سلیم باشکوه

Shargh - - هنر -

۱ باید دنبال شادی گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا میکنند )نیچه(

بیترديــد بــا نگاهی به عرصــه اتفاقهــای روزمره و سرگشــتگی انســانها نمیتوان بیتفاوت بود؛ انســانهايی كه در بستری از تاريكی قدم برمیدارند و بهخاطر هراس ســخن بر زبان نمیآورند و با نااميدی چشــمهای خود را نيمهباز كرده و دنبال كورســوی اميدی میگردند كه به آن بــاوری ندارند. كاراكترهای نمايش «از پشــت پلکهای نيمهباز» همين انســانها هســتند كه در وادی فراموشــی خود دچار شــدهاند و عوامل فرامتنی باعث تشديد اين موضوع شده است و موضوعيتی كه به زندگیشــان بخشيده بهشدت گروتسک است. با اينكه دنبال زندگی شاد و مفرح خود هســتند، اما در تماميت آنها را در گردابی از وقايع ناهنجار اجتماعی، سياسی و... پيدا میكنيم؛ بیهدف و سرگشته كه در نهايت به پوچی مدام ختم میشود. 2 عشــق و فروتنی، جامه برازنده مرشــدی پرهیزگار باشد نه سزاوار جاهطلبی مغرور)شکسپیر( اين روزها فضای حاكم بر جريان تئاتر كشور، شبيه بنگاههای زودبازده اســت. گروهی در عرض چندروز با جمعكردن عــدهای بازيگر معروف، تبليغات وســيع و داســتانی كه يک فضای شاد و مفرح دارد، بار خود را بســته و دوباره برای يک اتفاق ديگر خود را آماده میكنند، اما راســتی رســالت تئاتر كجای اين ماجرا قرار میگيرد. اين آثار چه قرابتی با زندگی مردم دارند. «از پشــت پلکهای نيمهباز» با نداشتن بازيگران معروف و تبليغات وسيع ســعی دارد با نمايش رويدادهايی كه قابليت تعميم به فضای زمانــه خود را دارد، عرصه نقد و واكاوی را در ســطوح مختلف جامعــه به نمايش بگذارد و آينهای باشــد در مقابل تماشــاگران خود؛ حرفهايی كه خيلی دوستان از گفتن آنها میگريزند.

٣ شــاید هیچ منظرهای زشــتتر از دیــدن یک جوان بدبین نیســت )مارک تواین(

«از پشت پلکهای نيمه باز» با استفاده از جوانهای بااستعداد كه به دليل فراهمنبودن فضای حرفهای نتوانســته بودند توانايیهای خود را نشان دهند، حركتــی را در اين عرصه آغاز كرد. تــلاش، اراده و انگيزه از اتفاقهايی بود كه در سطرســطر اين اثر از ســوی همين جوانان ايجاد شد و تلاش روزافزون آنها تجربيات جالبی را برای اين كار رقم زد و اميدی را در دل آنها پديد آورد تا بتوانند قابليتهای خود را در پيشگاه مخاطب به عرضه بگذارند. چراغ فردای هنر ما در دست همين جوانان اســت. مطمئنا اين استعدادها در زمينههای ديگر نيز وجود دارد كه با كلمه اعتماد میتوان كورسوی اميد را در دل اين جوانان ايجاد كرد. حيف است كه اين توانايیها به دليل نبود مجال برای عرضه نابود شوند. *نویسنده و کارگردان از پشت پلکهای نیمهباز « »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.