كوپن سينما در «سيما»

Shargh - - هنر - جواد طوسي

ايــن يك واقعيت انكارناپذير اســت كه ســينما و رخدادها و مسائل مرتبط با آن در حوزههاي رسانهاي، هواخواهــان زيــادي دارد. حــالا اين ســؤال مطرح ميشود كه رسانه ملي نسبت به اين طيف گسترده از مخاطبين، چه تعهدي دارد؟ آيا اولويتهاي اصلي در اين رســانه سرگرميسازي و خنداندن خلقالله در اين روزگار ناخوش و... ســخنرانيهاي قالبي و كليشهاي اســت، يا فرهنگســازي توأم با جاذبههاي بصري و نمايشي و پرداختن به حوزههاي تخصصي نيز ميبايد مطمح نظر قرار گيرد؟

درحالحاضــر، ســهم ســينما از ايــن زاويــه در شبكههاي تلويزيوني شــامل برنامه «سينما يك» در پنجشنبهشــبها، برنامه چهارشنبهشبهاي «چشم شب روشن » با اجراي اكبر نبوي از شبكه چهار و برنامه «شهر فرنگ» در پنجشنبهشبها با اجراي حميدرضا مدقق از شــبكه خبر اســت. برنامه «سينما يك» كه اساسا به نقد و بررسي آثار برتر و موردعلاقه منتقدين و ديگر اهالي سينما )اعم از ايراني و خارجي( اختصاص دارد و همينجــا لازم ميدانــم بــه اجــرای خــوب همكارمان غلامعباس فاضلی و توجهش به جزئيات و گرامر سينما اشاره كنم. اما دو برنامه ديگر در قالبی گفتوگومحور به مباحث روز سينمای ايران میپردازد. منتها جای خالی برنامههای متنوعی را كه در آنها به اخبار سينمای ايران و موضوعات كليدی مرتبط با آن و مسائل صنفی و نقد و بررسی فيلمهای قابل بحث به نمايــش عمومی درآمده و جايگاه پيشكســوتان سينما و جنبههای حرفهای و تجربی سينما پرداخته شــود، كاملا میتوان احســاس كرد. از توقف برنامه «هفت» با اجــرای بهروز افخمی، چندماهی اســت كه میگذرد و با وجود اخبار گوناگون در مورد ســری جديد اين برنامه و مجری و منتقد ثابتش، هنوز رسما خبــری در اين زمينه اعلام نشــده و زمــان پخش آن نامعلوم اســت. در اين فاصله ســينمای ايران كانون رخدادهــای مختلفی بود و فيلمهــای قابل اعتنايی اكران شد كه جا داشت با نگاهی عميق و كارشناسانه مورد بررسی قرار میگرفتند اما اين فرصتها از دست رفــت و همچنان توليد بعدی ايــن برنامه در هالهای از ابهام قرار دارد. برنامه تازهشــكلگرفته «سينمادو» هم با فرارســيدن ماه مبارک رمضان متوقف شد و در مورد ادامه پخش آن حرفهای ضدونقيضی مطرح میشــود. اين شيوه برخورد نشان میدهد كه ماهيت وجودی اين برنامهها برای مديران و برنامهريزان سيما چندان اهميت ندارد و به هر مناسبت يا موضعگيری بيرونی، میتــوان از ادامه پخششــان جلوگيری كرد. در صورتی كه با درنظرگرفتن ابعاد رســانهای سينما و حجم مخاطبانــش، تداوم پخش اينگونه برنامهها )با همه جاذبهها و دافعههايشــان(، از توقيف يكباره يا تعطيلی غيرهدفمندشان بهتر است. نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه ادامه حيات برنامههايی از اين دست به شــيوهای مدبرانه و با ارائه تعريفی اصولی از ژورناليســم رســانهای میتواند در ارتقای فرهنگی و حرفهای ســينما و جهتدهی بينش و درک بصری مخاطب، نقش بسيار مؤثری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.