مستركلاس ژورناليسم معماري برگزار ميشود

Shargh - - هنر -

شــرق: مســتركلاس ژورناليســم در حــوزه شــهر و معمــاري برگــزار ميشــود. در اين مســتركلاس قرار اســت با پــرورش يــک ديدگاه تازه و متفــاوت در زمينه ژورناليســم معمــاري، با دو پديده رســانه و هنرِ شــهري به شيوهاي ديگر برخــورد شــود. برگزاركنندگان اين مســتركلاس در فراخوان خود آوردهاند: «مخاطب ژورناليسم شهر و معماري، امروزه ديگر قشر خاصي از جامعه نيست. از آنجايي كه شــهر بهمثابه نخ تســبيح دربرگيرنده تمــام دانشهــا، مديريتهــا و حرفههاســت، روزنامهنگاري شــهري ميتواند وجــوه مختلفي از خبرنگاري علمي تا تحقيقي، اجتماعي تا سياسي را در خود جاي دهد.

به گزارش پايگاه اطلاعرســاني شهر و منظر قرار است اين مستركلاس با تمركز بر ژورناليسم در حوزه شــهر و معمــاري برگزار شــود و علاقهمندان براي حضور در آن، فقط كافي است فرم كلاس را پر كرده تا در صورت تأييد از طرف اســتادان برگزاركننده، به صورت رايگان در اين دوره فشــرده حضور داشــته باشند.

در اين مســتركلاس يکروزه قرار اســت بهرام هوشياريوســفي، نوا توكليمهر و ســعيد برآبادي از سه دريچه به طرح گفتمان و برگزاري كارگاه عملي با موضوع معماري، ژورناليســم و شــهر بپردازند. مســتركلاس تخصصي ژورناليســم در حوزه شــهر و معماري، بــراي شــركتكنندگان منتخب رايگان خواهــد بود و علاقهمنــدان ميتوانند براي پركردن فرم موردنظر به سايت شهر و منظر مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.