نخستين اجرای فيلمنامهخوانی در خاورميانه

Shargh - - هنر -

برای اولينبار در خاورميانه مراسم فيلمنامهخوانی فانتزی «قصه پری دريايی» اجرا شــد. اين اجرا عصر روز يكشنبه، اول مرداد، در پرديس قلهک روی صحنه رفت و با اســتقبال چشمگير مخاطبان همراه شــد. بهنوش بختياری هم در ســخنانی ضمن ابراز رضايت از حضــور در اين فيلمنامهخوانی، از همه خواســت تــا در زمينه بنياد بيماریهای نادر و فعاليتهای آن اطلاعرسانی كنند تا ضمن افزايش آگاهی مردم در مورد بيماریهای نادر، زمينه برای حمايت بيشــتر از ايــن بيماران فراهم شــود. از جمله ميهمانان حاضر در اين مراســم میتوان به دكتر كاكويی )مدير بيمارســتان آتيه(، آقای ثابت )رئيس انجمن دوســتی ايران و مكزيــک(، آقای فخرايــیراد )عضو انجمن دوســتی ايران و آلمان(، خانم مســيح ميرحســينی )مشاور فرهنگی شــبكه انجمنهای دوستی ايران و ساير كشــورها(، مرتضی شايسته، سيدجمال ساداتيان، حسين فرحبخش، منصور ضابطيان، سيدهادی منبتی، ســام مشايخی، محمد ســاربان، منظر لشــكری، مجيدالدين طباطبايیراد، بهرام گوهری، حسن سروندی، بهرام قاسمی )كارگردان عروسكی(، ولیالله حيدری )مدرس گريم( و... اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.