معرفی دبير جشنواره فيلمهاي ورزشي

Shargh - - هنر -

با حكم نماينده فدراســيون جهاني فيلمهاي ورزشــي FICTS در ايــران، ســيدمجتبي علوي بهعنوان دبيــر «يازدهمين جشنواره بينالمللي فيلمهاي ورزشي » و «چهارمين دوره جشنواره عكس ورزشــي» منصوب شــد.در نشست مشــتركي كه با حضور محمدمهدي حيدريان، رئيس سازمان سينمايي و سيدامير حسيني، نماينده فدراســيون جهاني فيلمهاي ورزشــي FICTS برگزار شد، علوي بهعنوان دبير اين دوره جشــنواره معرفي شد.رئيس سازمان ســينمايي نيز با تأكيد بر اهميت برگــزاري اين رويداد بهعنوان يک جشنواره تخصصي، بيان كرد: «ورزش بهعنوان يک پديده محبوب جهانــي در ايران نيز مقبوليت و محبوبيت ويژهاي دارد و ســازمان ســينمايي نيز از برگــزاري باكيفيت اين رويــداد حمايت ميكند.» يازدهمين جشــنواره بينالمللي فيلمهاي ورزشــي، 24 تا 26 مهر همزمــان با هفته گراميداشــت تربيت بدني و بــا همكاري كميته ملــي المپيک و پاراالمپيــک، وزارت ورزش و جوانان، وزارت كار و امور اجتماعي، شــبكه ورزش و شــهرداري تهران برگزار ميشود. فراخوان اين دوره نيز در روزهاي آينده منتشر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.