اولين تجربه تئاتری رادان در پروژه «سی»

Shargh - - هنر -

بهرام رادان )بازيگر سينما(، به پروژه «سی» پيوست. رادان از چند روز قبل، تمرينات فشرده خود را زير نظر علیاصغر دشــتی- كارگردان بخش نمايش پروژه - آغاز كرده و خود را برای ايفای نقش «زال» آماده میكند. او قرار اســت در كنار هنرمنداني مانند ســحر دولتشــاهی، مهدی پاكدل، بانيپال شــومون و حسين صوفيان ايفای نقش كند.

همايون شــجريان و ســهراب پورناظری - خواننده، آهنگســاز و تهيهكنندگان پروژه «ســی»- درباره روند ايــن كار چنين توضيح ميدهند: «پس از تمرينات جداگانه بخشهای مختلف، هماكنون تمرينات همزمانِ سه بخش موســيقی، تكنولوژیهای تصويری و تئاتر در حال انجام اســت و اين در حالی است كه اين بخشها در ماههای گذشته بهصورت جداگانه مشغول تمرين بودند و در زمان باقیمانده تا اجرا، قرار است تمرينات به صورت همزمان و فشرده انجام شــود».پروژه «سی» به تهيهكنندگی مؤسسه فرهنگی هنری «دلآواز» و «بارانا» و با همراهی شــركت سامســونگ از ۱۵ مرداد در مجموعه تاريخی كاخ سعدآباد به روی صحنه خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.