دستفروشی را ساماندهی کنيم

Shargh - - جامعه - زهرا نژادبهرام منتخب شورای پنجم تهران، ری و تجريش ادامه در صفحه 17

همهروزه در گوشــه و کنار خيابان و بهخصوص مســيرهای پرتــردد در مراکز شــهری بــا پديدهای روبهروييم که در بســياری از اوقات از ســر عادت يا مشغله و گرفتاریهای ناشی از زندگی مدرن، به آن بیتوجهی میکنيم . «دستفروشی » پديدهای است که برای مردم ايران، بهويژه ســاکنان کلانشــهرها عجينشــده با زندگی شــهری اســت و شايد تصور روزی بدون حضور دستفروشان، برای مردم ايران عجيب و حتــی ناراحتکننده باشــد. در دهههای اخيــر همزمان بــا افزايش مهاجرت به شــهرها و رشد سريع شهرنشينی، اقتصاد کشور توانايی ايجاد اشــتغال به ميزان تقاضا را نداشته و دستفروشی بــه دليــل امــکان ورود آســان، از ابتدايیتريــن گزينههايی بوده اســت که به ذهن فرد جويای کار و فاقد ســرمايه خطور کرده و موجبات رشد اقتصاد غيررسمی را فراهم کرده است.

در واقع دستفروشی را میتوان معلول توسعه شهر و شهرنشينی دانست. زيرا با افزايش مهاجرت و گسترش شــهرها بر تعداد دستفروشان افزوده میشود. اين افزايش بهگونهای است که امروزه اين پديده در فضاهای پياده و ســواره شهری به انحاي مختلف خودنمايی میکند و به دليل سوءمديريت، منجر به ترافيک انســانی در معابر پياده و ســيمای زشت شهری میشــود که در نگاه اول از معضلات شــهر و مديريت شهری محسوب میشــود. اما از ســوی ديگــر براســاس اصــول 28 و 43 از قانون اساســی کشــورمان، داشتن شــغل )اعم از رسمی يا غيررســمی( حق طبيعی آحاد جامعه به شــمار میآيــد، هرچند بــه بهانههای مختلــف از جمله تضييــع حقوق عمومی، ســد معبــر و... اقداماتی صورت میگيــرد که نبود امنيت شــغلی برای اين افراد را رقــم میزند. امنيتی که اگر فراهم نشــود بهتدريج ســبب افزايش رانش طبقاتی و خشونت اجتماعی خواهد شد.

واقعيت آن اســت که وجود دستفروشــان در جغرافيــای معابــر و پيادهروها منحصر به کشــور ما نمیشــود و کمتر کشــوری را میتوان يافت که در آن اثــری از اقتصاد غيررســمی در فرم و قالب دستفروشــی ديده نشــود. منتهای مراتب شــيوه برخورد با دستفروشــان در کشــورهای مختلف، متفــاوت اســت. بهطور مثــال در کشــور ترکيه با اعمال ســاماندهی و نظارت بر دســتفروشها، از اين بخش از اقتصاد بهعنــوان فرصتی برای رونق صنعت گردشگری اســتفاده میشود. همچنين در کشور هند به کمک تصويب قانون در پارلمان ملی، انجمن دستفروشان رسميت يافته و در مدت زمان کوتاهی پس از شکلگيری اين انجمن، حدود نيمی از دستفروشان هندی به عضويت آن درآمدهاند و نماينده اين انجمن در شــوراهای تعيينکننده نحوه ساماندهی دستفروشان در اين کشور حضور دارد. اما بايد اين نکته را در نظر داشت که دستفروشی صرفــا محــدود بــه کشــورهای درحالتوســعه نمیشــود. بهطــور مثــال نيويــورک دارای تعداد درخورتوجهی دستفروش است که مديريت شهر برای آســايش و آرامش آنها چندين بازار خاص از جمله بازار اجناس دســت دوم، بازار سبز نيويورک، بازار دستفروشــان غذا، بازارهــای خيابانی و بازار کتاب را تدارک ديده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.