دستفروشی را ساماندهی کنیم

Shargh - - جامعه -

در قالــب این بازارها دستفروشــان به امرار معاش میپردازند و در کنار آن، شــهروندان نیز از امکان خرید ارزانقیمت برخوردار میشــوند. در شهر بارسلون اسپانیا نیز بسترها بهگونهای فراهم شــده است که دستفروشــان در ساعات خاصی از شــب و پس از تعطیلشــدن بازارهای رسمی، امــکان فعالیت و فروش اجناس خــود را دارند. هرچند این امکان در شهرهای برخوردار از ویژگی زندگی شبانه، وجود ندارد.

همانطــور کــه ملاحظــه میشــود، تفاوت برخوردهــا در کشــور ما با بســیاری از کشــورها در کلیــدواژه «ســاماندهی» نمود پیــدا میکند. متأسفانه در ســالهای گذشته و بهطور خاص در یک دهه اخیر، مدیریت شهری در کلانشهر تهران با بهکارگیری رویکردی ســلبی و اتکاي صرف به تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شــهرداریها که هرگونه ســد معابر عمومی و اشــغال پیادهروها را ممنــوع اعلام میکنــد و مقابله با آن را وظیفه شــهرداری میداند، نگاهی تهدیدمحور نسبت به پدیده دستفروشــی داشــته و هیچگاه در عرصه عمل تلاشــی به منظور بهرهگیری از فرصتهای ظهور و بروز دستفروشــی به کار نگرفته است. هرچند شــورای دوم شــهر تهران در سال 1385 مصوبــهای در ایــن خصوص داشــته و در قالب آن کمیتــه برنامهریــزیای برای ســاماندهی این گــروه از افــراد در نظر گرفته اســت و تدوین پنج دســتورالعمل مشــخص را در این حوزه از جمله وظایف این کمیته برشمرده و شهرداری را مکلف کرده هر ســه مــاه یک بار گــزارش اقدامات خود درخصوص ســاماندهی دستفروشان را به شورا اعلام کنــد، اما ایــن مصوبه عملا هیــچگاه رنگ تحقق به خود ندیده و بــه مرور زمان بدون آنکه منسوخ شده باشد، به فراموشی سپرده شده است. حال شــورای پنجــم باید در قالــب اصلاحیهای، نسبت به روزآمدکردن متن این مصوبه اقدام کند و ضمن اخذ نظــرات متخصصان و کارشناســان این حوزه، مصوبهای را به اجرا بگذارد که شــرایط ایجاد بازارهای اختصاصی روزانه، دستفروشــی شبانه در خیابانهای اصلی شهر )پس از تعطیلی مغازههــا و بــه طور مثــال از ســاعت 22 تا یك بامــداد( و از همه مهمتر تعریف دستفروشــان در قالب یک صنف و ایجاد انجمن دستفروشان برای نمایندگی خواستهها و دغدغههای ایشان را فراهم کند.

در واقع ضروری است اصلاحیهای به تصویب برســد که در دل خود نوعی تغییــر پارادایم را از تهدیدمحوری به فرصتمحوری داشــته باشــد و علاوه بر تناســب با شــرایط و اقتضائات شــهر تهران، از قابلیت عملیاتیشدن بهرهمند باشد. در حقیقت شــورا بهعنوان نهاد سیاستگذار شهری باید با نظارتی مســتمر و دقیق، فراینــد اجرا را با علم به این حقیقت که دستفروشــی نهتنها یک تهدید نیســت بلکــه در صورت اعمــال مدیریت صحیــح میتوانــد در رونق اقتصــادی و گردش مالی شــهرها و حتی بهبود جاذبههای توریستی نقشآفرین باشد، رصد و پیمایش کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.