خطر براي جان 6۰ درصد بیماران تالاسمی

Shargh - - جامعه -

ایلنــا:

رئیس انجمن تالاســمی در واکنــش به قطع پوشــش بیمهای داروهای حیاتی بیماران تالاســمی گفت: بیش از ۶0 درصد بیماران تالاسمی سالهاست از داروهای وارداتی استفاده میکنند و چرخش یکباره آنها به ســمت داروی تولید داخل مشــکلات روحی، روانی و جسمی بســیاری را برای آنها ایجاد میکند. خروج برخی از داروهای بیماران تالاســمی از جمله داروی دسفرال و اکســجید از فهرست بیمهها باعث نگرانی بسیاری از بیماران تالاسمی شده است، چراکه باید بــرای تهیه داروها ماهانــه قیمتهای گزافی را بپردازنــد و در صورت عدم تهیه نیز جان آنها به خطر خواهد افتاد و با مشــکلات عدیدهای مواجه خواهند شــد. مجید آراسته درباره عدم پوشــش بیمهای این داروها اظهار کرد: بیماران در گذشته ميتوانستند این داروها را براساس تفاهمنامهای که بین وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر بود، تهیه کنند و مابهالتفاوت آن را پرداخــت میکردند. او ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون برنامه و بودجه ســال 9۶ ابلاغ شــده است که به داروهای برندی که مشــابه آنها در کشور تولید میشود، پوشش بیمهای تعلق نمیگیرد، این داروها از فهرســت بیمه خارج شــدند. وي گفت: جلســات متعــددی برگزار شــده و پیگیریهایــی در این زمینه صــورت گرفته تــا راهکارهایی درباره اجرائیشــدن قانون و برطرفشــدن این مشــکل اندیشــیده شود. آراســته تأکید کرد: اگر قــرار اســت جابهجایی دارو داشته باشیم و از داروهای تولید داخل استفاده شود بهتر اســت با احتیاط بیشتری این اقدام انجام شود، تا بیمار تالاسمی دارویش را به سختی دریافت نکند که در این صورت عوارض یا مخاطرات جانی برای بیمار به دنبال خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.