فقر، علت 88 درصد ترکتحصیل در ابتدایی

Shargh - - جامعه -

ایســنا: رئیس سازمان نهضت ســوادآموزی با بیان اینکــه در ســالهای اخیــر ‪85 2.‬ درصــد به نرخ باسوادی افزوده شــده و یکمیلیونو113هزارو 700 مورد از آمارهای بیسوادی کاسته شده، گفت: اکنون آمار بیسوادان زیر 50 سال ما دومیلیونو ۶90 هزار نفر است که البته بخشی از اینها اتباع و بخشی دیگر ســوادناپذیرند. علی باقرزاده با بیان اینکه مطالعات ما ثابت میکند که آمــوزش جزء لاینفک پروژههای فقرزدایی است، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد فقــر اقتصادی از دلایل اصلی ترک تحصیل اســت. مطالعهای روی جمعیت کلاس اول، دوم و سوم که ترک تحصیل کرده بودند، داشتیم و 53 درصد علت اصلی ترک تحصیل را فقر اعلام کردهاند. 35 درصد بــه علل فرهنگی و اجتماعــی و 12 درصد به علت نبــود امکانات آموزشوپرورش تــرک تحصیل کرده بودنــد. باقرزاده ادامــه داد: 98 درصد کودکان ۶ تا 11 ســال وارد مدارس ابتدایی میشــوند و عمدتا در بزرگسالان بالای 10 سال مشــکلاتی داریم زیرا این گروه دیگر فرصت مدرسهرفتن را از دست دادهاند.

او با بیان اینکه مشــوقهایی برای ســوادآموزی همهســاله لحاظ میشــود، عنــوان کرد: ســالانه 139هــزارو ۶00 تومــان پاداش نقدی ســوادآموزی به هر شــخصی که دوره ســواد خــود را طی کند، میپردازیم. در حال پرداخت پاداشهای ســال 95 هستیم و پاداش 94 را پرداخته کردهایم.

رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی افزود: در زندانهــا تقریبــا آمار بیســوادی به صفــر نزدیک میشــود. طرحــی برای آموزش ســواد بــه اولیای بیســواد دانشآموزان داشــتیم که اکنــون کمتر از 150هزار ولی دانشآموز باقی ماندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.