یم زیر تیتمی23 بسارل هاهایی ایراننا باه ج ن مامیملدتبهاورسیددن

Shargh - - ورزش -

یکشنبهشب یک ناکامی بزرگ در کارنامه فدراسیون فوتبال ثبت شد. تیم امید )زیر ۲۳ســالهها( ایران با یک برد و یک باخت از دو بازی خود در رقابتهــای مقدماتی قهرمانی آســیا، نتوانســت مجوز حضور در مرحله نهایی را به دست بیاورد.

ایــن تیــم کــه هدایتــش را امیرحسین پیروانی، سرمربی سابق تیم جوانان ایران برعهده دارد عصر یکشــنبه در دومیــن و آخرین دیدار خود در قرقیزستان با دو گل مغلوب عمان شد تا شانسی برای حضور در جمع شــش تیم برتر تیمهای دوم گروهها نداشــته باشــد و از رسیدن به مرحله نهایی محروم شــود. این در حالی اســت که علاوه بر ۱۰ تیم صدرنشــین گروهها، شش تیم دوم هم راهی مرحله بعد میشدند.

ایــران به دلیل انصــراف ســریلانکا از حضور در مســابقات گروهی یک بازی کمتر نســبت به ســایر رقبای خود انجــام داده بود. تیم امید در نخســتین بازی خود توانســت قرقیزســتان را ببرد اما در بازی دوم نمایش ضعیفی مقابل عمان داشت.

مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ســال آســیا دی ماه در چین برگزار میشود. علاوه بر چینِ میزبان، ۱5 تیم عمان، عراق، عربســتان، قطر، سوریه، ازبکســتان، فلســطین، اردن، اســترالیا، کرهشمالی، مالــزی، تایلنــد، کرهجنوبی، ویتنام، ژاپــن هم جواز حضــور در این رقابتها را کســب کردنــد. ایران در حالی در رســیدن به این مســابقات نــاکام ماند که تیمهایی مثل فلسطین و مالزی به مسابقات صعود کردند.

اســکلت اصلی تیم امید ایــران را بازیکنان تیم جوانان تشــکیل میدهنــد. بازیکنانی که چند هفته پیش در جام جهانی جوانان با هدایت امیرحســین پیروانی شــرکت کردند. ایران در آن مسابقات با یک برد و دو باخت از رســیدن بــه مرحله دوم بازماند. جوانان ایران در شرایطی به تیمهای زامبیا و پرتغال باختند که ابتدا از این تیمها پیش افتاده بودند. پس از آن مســابقات، اکثر رســانهها به انتقاد از عملکرد امیرحســین پیروانی ســرمربی تیم پرداختند و او را گزینه مناسبی برای تیم امید ندانستند.

در آنســو اکثــر مربیــان ایرانی در یــک اقدامی احساســی و جانبدارانه به دفــاع از همکار هموطن خود پرداختند. فدراســیون فوتبال هم تحتتأثیر این فضاسازی مربیان ایرانی و حمایت کارلوس کیروش از پیروانی او را برای تیم امید انتخاب کرد.

پیروانی در اولین گام یک شکست بزرگ ثبت کرد. میدان مهمتر تیم امید، بازیهــای انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو اســت. فوتبال ایران ۴۴ ســال است به المپیک نرفته اســت و بــا این وضعیــت نمیتوان چندان به شکستهشدن این طلسم امیدوار بود.

پیروانی البته مشــکلات خاص خودش را داشت. دو باشگاه استقلال و تراکتورسازی بازیکنانشان را در اختیــار او قرار ندادند و او زمان آمادهســازی زیادی نداشت اما ناکامی در چنین رقابت سطح پایینی در قرقیزستان در شأن فوتبال ایران نیست.

فدراســیون فوتبال در این چند ماه به این نکته بالیده که تیمهای نوجوانــان، جوانان، بزرگســالان، فوتســال و فوتبــال ســاحلیاش جهانــی شــدهاند. اما تیــم امید پاشنه آشیل فدراسیون مهدی تاج محســوب میشــود و باید دید در آینده چه تصمیمی درباره این تیم گرفته میشود.

جــلال طالبی، کمبــودن زمان بــرای آمادهشــدن تیــم را دلیــل ناکامی میداند. «تــا زمانی که در فوتبال، ما در فاصله ۲۰ روز تا یک ماه مانده به مسابقات، تازه به فکر تشــکیل تیم میافتیــم، به جایی نخواهیم رسید. درحالحاضر تمام حواس و تمرکز فدراســیون به تیم ملی بزرگسالان و حضور در جام جهانی معطوف شــده است تا بهره تبلیغاتی را از آن داشته باشند. این در حالی است که در تمام دنیا اســاس توجه فدراسیونها به تیمهای نوجوانــان، جوانان و امید اســت و بــا برنامهریزی درست در این زمینه حرکت میکنند».

قاعدتــا نبایــد از تیمی کــه ۲ بر صفــر به عمان میبــازد و در بین ۱6 تیم برتر آســیا قــرار نمیگیرد، توقع صعود به المپیک را داشت. فدراسیون فوتبال هم نشــان داده با ســهلانگاری این تیم را پشتیبانی میکند. در شــرایطی که دستمزد ســالیانه کارلوس کیروش دو میلیون یورو اســت، فدراســیون فوتبال حاضر نیســت برای کادرفنی تیــم امید یکدهم این مبلغ هزینه کند.

فدراســیون فوتبــال در ردههای ســنی به دنبال مربیان ارزان داخلی است و با ادامه همین روند، باید منتظر ۴۸سالهشدن طلسم نرسیدن به المپیک بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.