تمامی کمکارها اخراج شدند

Shargh - - ورزش -

زهرا اینچهدرگاهی خیلی زود خانهتکانی را در فدراسیون ژیمناستیک شروع کرد؛ زودتر از آنچه اهالی این رشته فکرش را بکنند. او در حالی ۱۸ روز پیش به سمت ریاست این فدراســیون منصوب شد که گفته میشود عذر بسیاری از کارمندان این مجموعه را خواسته است؛ حرکتی شجاعانه که بدون شک باید گفت خیلی از رؤسای فدراسیونهای دیگر از انجام آن ناتوان هســتند. فدراسیونهای ورزشی ایران در شــرایطی همواره از نبود اعتبار و مشــکلات مالی گلایه دارند که ماهانــه، بخش درخورتوجهی از بودجه خــود را باید صرف حقوق کارمندان و مربیــان خود کنند؛ افرادی که حجم انبوهی از فدراسیونهای مربوطه را اشغال کردهاند و در مقابل، مسئولیتهای ناچیزی به آنها سپرده شده است.

اینچهدرگاهی که بهعنوان ســومین رئیس فدراسیون در دولت فعلی فعالیت خود را در دســتگاه ورزش کشــور شــروع کرده، دربــاره برکناری دســتهجمعی تعــداد زیــادی از حقوقبگیران فدراســیون ژیمناســتیک میگوید: «زمانی که به فدراســیون آمدم، علاوه بر کارمندان سابق، ۲۲ نفر به صورت قراردادی و برخی هــم به صورت پارهوقت فعالیت میکردند. در بررســیها متوجه شــدم حقوق چهار ماه اول ســال این افراد بالغ بر ۱۷۷ میلیون تومان بوده. این در حالی اســت که سقف اعتبارات فدراسیون ژیمناســتیک، ۲۱۰ میلیون تومان تعیین شــده اســت. با درنظرگرفتن این شرایط، به این نتیجه رسیدم باید برخی از سمتها را حذف و کارهای چند نفر را به یک نفر ســپرد و وظایف را فشــردهتر کرد تا کارایی بالا و هزینهها کمتر شــود. چون در غیر این صورت، هزینهها بــالا میرفت و بدهیهای کلانی برجا گذاشته میشد. بیشــتر بحث پیشگیری بود تا شرایط وخیم را در سالهای آتی نداشته باشیم.»

او به افرادی اشاره میکند که با وجود اینکه حقوق دریافت میکردند، هیچ مســئولیتی در فدراسیون ژیمناســتیک بر عهده نداشتند: «نفراتی را دیــدم که در ســمت خــود فعالیت خاصــی را انجام نمیدادنــد. من از مســئولان فدراســیون خواســتم که مفیدترین عملکرد خود را در یک ماه گذشــته، روی برگه با خط خود بنویسند و به من تحویل دهند؛ اما برخی از آنها فاقد هرگونه فعالیت بودند و حتی روی برگه خط تیره کشــیده بودند. برخی دیگر نیز فعالیتهایی داشتند که با بررسیهای انجامشده، مشخص شد درحالحاضر حجم کار بهگونهای است که یک نفر میتواند چند کار را انجام دهد. زمانی که میخواســتیم حقوق را پرداخت کنیم، متوجه شدم افرادی حقــوق میگیرند که حتی قراردادی با فدراســیون ندارند و مدت قرارداد بیشتر آنها تا ۳۱ تیر به اتمام میرسید.»

رئیس فدراســیون ژیمناســتیک اســم این کار خود را سبکسازی در فدراســیون میگذارد نه اخراج یا تضییع حقوق کارمندان : «ما سبکسازی نیروها را انجام دادیم. فدراســیون جهانی ژیمناستیک تنها هفت مسئول دارد. البته ما ممکن اســت که بیش از هفت نفر داشــته باشیم؛ آنهم به دلیل ضوابط استخدامی و شرایط موجود؛ اما این تعداد سمت را نمیتوان بههیچوجــه توجیه کرد. باید بگویم ۱6 نفر برکنار نشــدند که ۱6 نفر دیگر جایگزین آنها شوند. درحالحاضر هم تیم ملی و اردو نداریم که به مربیان حقوقی پرداخت شود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.