شکست مایکل فلپس مقابل «کوسه سفید»

Shargh - - ورزش -

مایــکل فلپــس که قــرار بــود بــرای برنامه تلویزیونــی هفتــه کوســه با یک کوســه ســفید مســابقه دهد، بــا اختلاف دوثانیــه از این حیوان پرســرعت شکســت خورد. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت بایبل، مایکل فلپس، شناگر نامدار آمریکایی، در این مسابقه با لباسی با استایل خاص شبیه به ماهی با کوسه سفید مسابقه داد. او صد متر را در زمان ۳۸.۱ ثانیه به پایان رســاند و کوسه موفق شــد رکورد ۳6.۱ ثانیه را به ثبت برســاند. این مسابقه از ســوي کانال تلویزیونی دیسکاوری پخش شد. در فضای مجازی انتقادهای زیادی به این مسابقه شــد. بسیاری معتقد بودند که فلپس با یک کوســه واقعی مســابقه نداده و رقیب، یک کوسه شبیهسازیشــده بوده است. مایکل فلپس بعد از این مســابقه اظهار کــرد: صادقانه بگویم زمانــی که کوســه را دیــدم، اولین چیــزی که به ذهنم خطور کــرد، این بود که احتمال دارد او من را بخورد. کوســهها خیلی ســریع شنا میکنند. او شــبیه یک گلوله حرکت میکــرد. من هیچوقت مدال نقرهگرفتن را دوســت نداشتم، اما در مقابل یک کوسه سفید نقره گرفتم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.