دوری ۴ تا 5 هفتهای سیدجلال از ترکیب پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

سیدجلال حســینی که به دلیل مصدومیت در دیدار ســوپرجام غیبت داشت، غیبتي پنجهفتهای خواهد داشــت. به گزارش «ورزش سه»، کاپیتان باتجربه پرســپولیس که بعــد از دریافت امآرآی، وضعیــت مصدومیــت و دوری دوهفتــهایاش اعلام شــده بود، در بررســیهای مجدد مشخص شد قادر به حضور در ترکیب این تیم در پنج هفته آتی نخواهد بود؛ مســئلهای که میتواند دردسر بزرگی برای پرســپولیس و برانکو در ابتدای فصل محسوب شــود. سیدجلال حســینی که بهعنوان عضــوي از زوج اصلــی قلب دفاعــی این تیم در فصل گذشــته یکــی از ارکان اصلــی قهرمانی و رکورد کمترین دریافت گل محســوب میشــد. با این تفاســیر و با توجه به محرومیت سیدجلال در بازی رفت مرحله یکچهارم لیگ قهرمانان مقابل الاهلی عربستان، احتمالا باید منتظر بازگشت او به ترکیب سرخپوشان در بازی برگشت ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.