وزارت نفت، باشگاه نفت تهران را پس میگیرد

Shargh - - ورزش -

عضــو کمیته انتقال باشــگاه نفــت میگوید به احتمال زیاد این باشــگاه از شــرکت بهنام پیشروی کیش پس گرفته میشــود. به گزارش ایسنا، باشگاه نفت تهران در فاصله دو روز مانده به آغاز لیگ برتر، هنوز شرایط خوبی از لحاظ مالی ندارد و در وضعیت بلاتکلیفــی مانده اســت. بیژن تاجیــک، از اعضای کمیته انتقال باشــگاه نفــت، در گفتوگو با ایســنا دراینباره گفت: «این احتمال زیاد اســت که باشگاه را از شــرکت بهنام پیشــرو پس بگیریم. آنها تا زمان جلســه فرصت دارند تا مدارک خودشــان را درباره پرداخت بدهیهای بازیکنــان و بدهیهای مالیاتی به ما ارائه دهند، در غیــر این صورت، ما نمیتوانیم همینطــور نگاه کنیم که بهنام پیشــرو تیم را از هم بپاشــد. چند شــرکت وجود دارد که مدتهاســت تقاضانامــه خودشــان را به مــا تحویــل دادهاند و درصورتیکه بهنام پیشــرو نتواند خواستههای ما را برآورده کند، باشگاه نفت به آنها واگذار میشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.