زینب ساسانیان دوچرخهسوار اردبیلی درگذشت

Shargh - - ورزش -

زینب ساســانیان دوچرخهســوار جوان اردبیلی بامداد دیروز بر اثر ســانحه تصادف درگذشت. رحیم علیزاده رئیــس هیئت دوچرخهســواری اردبیل در گفتوگو با خبرنگار ایســنا، با اعــلام این خبر گفت: «زینــب ساســانیان دوچرخهســواری را به صورت حرفهای از سال ۹۱ شــروع کرد بهطوریکه در چند ســال اخیر همــواره در اردوی تیم ملی اســتقامت بانوان حضور داشــت و چندین دوره قهرماني کشور در رشــته اســتقامت جاده و تایمتریل انفرادی را از آنِ خــود کرده بود. زینب ساســانیان یکی از دختران جــوان ورزشــکار و بااخلاق کشــور و اســتان بود.» زینب ساسانیان ورزشــکار اردبیلی و عضو تیم ملی دوچرخهسواری کشــور که هنوز در اوج جوانی بود، در ۱۹سالگی بامداد دیروز بر اثر سانحه تصادف جان خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.