کریمی پس از تمدید قرارداد از فهرست استقلال خارج شد

Shargh - - ورزش -

هافبک تیم فوتبال استقلال قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با این باشــگاه تمدید کرد و از فهرست این تیم هم خارج شد.

به گزارش ســایت باشــگاه اســتقلال، محسن کریمی که تا پایان فصل آینده با اســتقلال قرارداد داشــت، عصر دیروز قرارداد خــود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد تا بهاینترتیب در سه فصل آینــده آبیپــوش بماند. ضمن اینکه بــا توجه به توافق ایجادشــده میان محســن کریمی و باشگاه اســتقلال، نام این بازیکن بنا بر دلایل پزشــکی در فهرســت بازیکنان باشــگاه بــرای نیمفصل اول مســابقات لیگ قرار نخواهد داشــت و بــا پایان نیمفصــل اول، ایــن بازیکن به جمع آبیپوشــان اضافه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.