عكس روز

Shargh - - ورزش -

ســیامند رحمان که بــه دعــوت برگزارکنندگان بازیهای پاراالمپیک ۲۰۲۰ راهی توکیو شــده، دیروز به ســؤالات کودکان دبســتانی ژاپنــی و خبرنگاران پاسخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.