اينکه بگويند مراجع با حضور زنان در کابينه مشکل دارند، درست نيست

Shargh - - سیاست -

شرق: فراکسیون زنــان مجلس دوســاله شد. آنها تا اینجاي کار، کارنامه به نســبت موفقي داشــتهاند و کماکان به دنبال تحقق برخي طرحها براي حمایت از حقوق زناناند. تغییــر در قوانین گذرنامه با هدف خــروج آســان برخي زنان از کشــور، افزایش ســن ازدواج و تــلاش بــراي تغییر قانــون فعلي تابعیت از جمله این تلاشهاســت. از اینها گذشــته آنها در بزنــگاه طرح مباحثي مانند انتصاب وزیر زن، ســنگ تمام گذاشــتهاند و مدام پیغام و پیــام ميدهند که وزیر زن فراموش نشــود. فهرســتي تهیه کردهاند و بــه مقامهاي دولتــي دادهاند. نماینده فرســتادهاند تا رئیسجمهوري از ضــرورت انتصاب وزیر زن آگاه باشد. ١57 امضا جمع کردهاند تا براي تاریخ فعالیت زنــان ایران یــادگار بماند که زنــان مجلس خواهان اختصاص صندليهایي از کابینه حســن روحاني به زنان هســتند. پروانه سلحشــوري، رئیس فراکسیون زنان مجلس با بياساسخواندن برخي چالشهاي پیش روي تحقق این مطالبه ميگوید: «اینکه بگویند مراجع با حضور زنان در کابینه مشکل دارند، درست نیســت چراکه حتي آقاي احمدينــژاد نیز یک وزیر زن در دولت داشــت ». او با تأکید بر اینکه این مطالبه صرفا خواسته فراکســیون زنان نبوده و علاوه بر این فراکسیون، جامعه زنان کشور خواستار استفاده از این ظرفیت در کابینه اســت، یادآور شــده «در کشورمان زنان توانمند بســیاري داریم که ميتوانند در ســطح وزارت فعالیــت کننــد و مــا هنوز ناامید نیســتیم و تلاشــمان را خواهیم کرد که حداقل یک وزیر زن در کابینه دوازدهم حضور داشته باشد .»

تلويحا رد شد

سلحشوري گفت: «نمایندگان بههیچعنوان با نگاه جنســیتي و سیاسي به این مســئله نپرداختهاند و آن را به عنوان ضرورتي در توســعه سیاسي ميدانند و آقاي روحاني نیز باید این موضوع را در نظر بگیرد که مجلس همراه او است و حداقل باید یک زن در کابینه حضور داشته باشــد». او به ضیافت افطاري فعالان زن با رئیسجمهوري اشاره دارد و اینکه «در آن دیدار رئیسجمهوري تلویحا این موضــوع را مطرح کرده بود که وزیــر زن در کابینه حضور نــدارد چراکه لازم است مدارج و مراتب مدیریتي از سوي افراد طي شود و بــراي معرفي وزیر زن ابتــدا باید از آنها در مناصب پایینتر اســتفاده شــود». به گفته او «بنا بر ماده ١١۶ برنامه ششــم توسعه موضوع عدالت کیفیتي مطرح شد که این ماده نقشي کلیدي در ارتقاي جایگاه زنان در جامعه دارند و علاوه بر آن ارتقاي جایگاه سازماني زنان نیز مورد توجه قرار گرفت که اگر این مســئله به خوبي اجرائي شــود مشکلات در معرفي وزیر زن نیز مرتفع خواهد شد .»

بايد حضور زنان را در مجلس افزايش دهيم

طرح تبعیض مثبت براي اعمال ســهمیه زنان در مجلس از دیگر طرحهاي در دســتور کار فراکسیون زنان اســت. سلحشــوري گفته «باید راهکاري بومي و منطبق با تقســیم سیاســي، جغرافیایي و فرهنگي کشــور خودمان تهیه کنیم تا بتوانیــم حضور زنان را در مجلس افزایــش دهیم. البته تاکنــون با موردي از اعمــال تبعیــض مثبت بــراي زنــان در کابینه و دولتها مواجه نشــدهام اما اعمال تبعیض مثبت در فهرســتهاي انتخاباتي با آنچه قصــد داریم در این طرح به انجام برســانیم متفاوت است». او همچنین تأکید دارد «فهرستهاي انتخاباتي یک جریان سیاسي با رویکــردي که دولتها در نظر ميگیرند و تبدیل به قانون ميشــود، تفاوت دارد. ما قصد داریم این طرح را به صورت قانون مصوب کنیم چراکه ممکن است زمانــي درصدي از فهرســت اصلاحطلبــان به زنان اختصاص داده شــود اما رأي نیاورند یا رویکرد رقیب متفاوت باشــد؛ بنابراین باید به جاي سهمیهبندي از سوي احزاب این موضوع را از دولت بخواهیم و آن را تبدیل به قانون کنیم». در کشورهایي مانند پاکستان و افغانستان سیستمي تحت عنوان تبعیض مثبت وجود دارد که براي زنان در پارلمان سهمیه در نظر ميگیرد که بر ایــن اســاس ۶۰ نفــر از ٢7۰ نماینده مجلس پاکستان باید زن باشند که البته هماکنون تعداد حاضر در پارلمان پاکســتان بیش از رقم در نظر گرفتهشــده در تبعیــض مثبت بوده و بیــش از ۶۰ نماینده زن در مجلس فعال هســتند و این در حالي است که 7.٢7 درصد از کرسيهاي پارلمان افغانستان در اختیار زنان است و از قضا یکي از برنامههاي آینده فراکسیون زنان که اقدامات اولیه آن نیز انجام شــده و همکاريهایي را با مرکز پژوهشها انجام دادیم، اعمال سهمیهبندي بــراي حضور زنان در پارلمان اســت که در قالب یک طرح پیشنهاد خواهد شد.

طرح افزايش سن ازدواج

طرح افزایش ســن ازدواج از دیگــر برنامههاي فراکســیون زنان اســت. سلحشــوري ميگوید: «با پدیده کودکهمســري مواجه هســتیم و متأسفانه شاهدیم دختران ۹ساله با اذن پدر ميتوانند ازدواج کننــد؛ بنابراین طرحي تهیه کردیم که ســن ازدواج را افزایش داده و آن را به ١5 تا ١۶ ســال برســانیم چراکه دستیابي به ســن ١۸ سال بسیار دشوار است و باید تغییراتي نیز درخصوص اذن پدر براي ازدواج دختران اعمال کنیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.