من معيوبم، شما چطور؟

Shargh - - سیاست -

از ما مىپرسند چرا مردم درباره «ژن خوب» موضع گرفتهاند؟ نظر پزشــکى ما و ديگر انديشــمندان اين اســت؛ خب، ژن مردم معيوب است. يکيش خود ما؛ ما اگر ژنمان خوب بود، مرض داشتيم که روزنامهنگار بشــويم؟ که مثل مرغ توى عروســى و عزا اول سر ما را ببرند؟ يا مىگوينــد روزنامهنگارى را مىگويند جزء مشــاغل ســخت اســت که البته اين حرفها واسه پورى تنبون نميشــه. چــرا؟ حالا بلانســبت روزنامه «شــرق»، خيلى از روزنامهنگاران سالها کار مىکنند و بعد مىفهمند صاحب روزنامه اصلا برايشان بيمه رد نکرده! مشاغل سختش که شــوخى است. واقعا ژن روزنامهنگارها معيوب اســت، چــون با همه اين اوصاف روزنامه را رها نمىکنند يا مثلا کسى که ژنش خوب اســت، هبه نجومى ميگيــرد، بعد خبرنگارى کــه ژن معيوب دارد و خبرش را منتشــر کرده، چي؟ باور کنيد ما ژنمعيوبها طرفدار ژنخوبها هستيم؛ مثــل طبقه نجس در هندوســتان که عشقشــان اين است مهاراجه براشان کشــمش بيندازد.ما به همين مناسبت اصلا از شرکتهاى بيمه خواهش ميکنيم ژنخوبها و توليدکنندگان را بيمه شخص ثالث کنند. يا وزارت اقتصاد بايد حتما براى صادرات غيرنفتى ژن خوب به خارج تســهيلاتى بدهد يا واقعا چرا وزارت کشاورزى فروش موز را در محله ما ممنوع نميکند؟ آيا نميدانند موز روي ژنها تأثير ميگذارد؟با تشکر و احترام از همه خوبها؛ ژنهاتان برقرار.

پوريا ژنمعيوب عالمى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.