نيلوفر آبی منتشر شد

Shargh - - سیاست -

نخســتين شــماره مجله فرهنگى و هنری نيلوفر آبى در 2٨ صفحه منتشــر شد. مجلــه نيلوفر آبــى که در اسفند ســال پيش در قالب ضميمه فرهنگــى روزنامه قانون منتشر شده بود، شماره نخست خود را به شکل مســتقل و با سردبيری «مسعود باســتانى» آغاز کرده است. اين نشــريه که حاوی گزارشها و يادداشتهای ويژهای درباره رخدادهای فرهنگى و هنری کشور است، در حالى روانه بازار شــده که تصويری طراحىشــده از چهره احمد شــاملو، شــاعر فقيد ايرانــى و مهندس عزتالله سحابى روی جلد آن نقش بسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.