شاملو در اين خطابه چنين سرود

Shargh - - صفحه اول -

گروه ادبيات، شــيما بهرهمند: هفده ســال از مرگ «شاعر» گذشت. احمد شاملو بيتردید از بزرگترین شــاعران معاصر ما اســت که بعد از نیما در شعر معاصــر طرحــي نــو در انداخــت. در هفدهمین ســالمرگِ شــاعر بزرگ آزادي، روز دوشــنبه، دوم مــرداد اهالــي فرهنــگ و ادبیات، دوســتداران او بهرســم هرساله بر ســر مزار او گرد آمدند تا یاد او را گرامي بدارند. اهالي فرهنــگ آمدند «نه بهآیین پرستش مردگان مرگ یا به ســوگواران حِرفت»، تا فراموش نشود «چه سرهاي پرشور و چه جانهاي زیبایي بر این راه تفته» رفته اســت. آمدند تا یکصدا «خطابه آســان در امید» را بخوانند که شــاملو در آن خطابه چنین ســرود: «چهره در چهرهي جهان/ آیینهايست که از بودِ خود آگاه نیست/ مگر آن دم که در او در نگرند». در ســالمرگِ او یاران و دوستان و علاقهمندان او با خواندن شعرهایي از شاملو این روزِ تلخ را بهسوگ نشستند. حافظ موسوي، شــاعر معاصر، از جمعیت انبوهي ميگویــد که در این روز بر ســر مزار شــاملو جمع شــدند و این جمعیت را نســبت به ســال گذشته بیشــتر و پُرتعدادتر ميخواند. «جز مردم و دوستان و همنســلان شاملو، امسال شاعرانِ بسیاري از نسل جوان در مراســم سالمرگ شــاملو حضور داشتند» و مردماني که به شــعر شــاملو و منش او تا هنوز دلبستگي دارند. فریبرز رئیسدانا، محسن حکیمي، اکبــر معصومبیگي، حافظ موســوي، رضا خندان و بکتاش آبتین، در شمارِ نویسندگاني هستند که در این مراســم حضور یافتند، بهاضافه جماعت دیگري از اهالي شعر و ادبیات که البته جمعشدنشان بر سر مزار چندي طول نکشــید و مراسم بهرسم هرساله نیمهکاره ماند. اکبر معصومبیگي، دوســت قدیمي شاملو نیز در «شــرقِ» امروز، در مرگ آن «حشمت یگانه» نوشت. معصومبیگي از فریادرسي شاملو و شــعر نوشت، اینکه «با او هرجا کم میآوردیم شعر بود کــه فریادرس بود، به همهی وحشــتها پایان میداد...». محســن حکیمي نیز معتقد است زبان شعر شاملو میانجیِ فارســی دری و فارســی امروزین است. او در یادکرد از احمد شــاملو، از زبانِ شــعري شاملو ميگوید که وامدار فارسي دري است و از جای پای نثر تاریخ بیهقی در زبان شــاعرانه شــاملو و معتقد اســت در صورت بررســی دقیــق میتــوان موارد بســیاري از کاربرد فارســی دری را در شــعر شاملو نشــان داد. «باید گفت که زبان شــعر شاملو وامدار فارســی دری اســت، اما همین زبان بــا بدعتها و نوآوریهایی که در فارســی دری کرده بهنوبه خود به واســطهای برای گســترش و افزایش امکانها و تواناییهای این زبان بدل شــده اســت، تا آنجا که گزاف نگفتهایم اگر بگوییم شعر شاملو مُهر خود را بر زبان فارســیِ امروزین کوبیده و بیگمان بر غنای آن افزوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.