جناب آقاي حسن كيوانلو

Shargh - - صفحه اول - روزنامه شرق

مصيبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسليت میگوييم. برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و ساير بازماندگان صبر و اجر آرزومنديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.