توافق با قرارگاه خاتم

تاجگردون از تعیین کف برای ورود به پروژههای اقتصادی خبر داد

Shargh - - اقتصاد -

شرق: قرارگاه خاتمالانبیا، بهعنوان بازوي اقتصادي سپاه با دولت به توافق رسیدهاند تا حریم فعالیتهاي اقتصادي این نهاد نظامي در اقتصاد مشــخص شــود. براســاس آنچه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته، بنا بر آن اســت که قرارگاه در بخشهایي وارد شــود که در توان پیمانکاران داخلي نیســت. حد کــف، چیزي حدود 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت، بااینحال مشاور ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور و نماینده پیشــین مجلس در گفتوگو با «شرق» ميگوید به سبب ناتمامبودن پروژههاي ملي و استاني، بههرحال محدودیت در انجام پروژهها بر قرارگاه هم تحمیل خواهد شد.

توافقدولتوقرارگاه

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســلامی دیروز با بیان اینکه «دولت در چهار سال گذشته کمکهای مؤثری در حوزه دفاعی و بهویژه به سپاه داشته اســت»، گفت مســائل مربوط به پیمانــکاری بین دولت و ســپاه نیز تا حدودی حل شــده و درحالحاضر قرارگاه خاتمالانبیــا در مــواردی که در توان پیمانــکاران داخلی است، وارد نمیشود. به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: در چند ســالی که بــا دولت و مجموعه دفاع کار کردهام، حداقل در امور اجرائی و تأمین منابع، نگرانی از ســوی دولت برای بخش دفاع و بهویژه سپاه در حوزه عملیاتی و مقاومتی وجود نداشته است.وی افزود: دولت کمکهای مؤثری برای بخش دفاع داشته و اگر در حوزه اقتصــادی و پیمانکاری ضعفهایی بــوده، نباید آن را به کل شــاکله دفاع تعمیم بدهیم، البته در این چهار ســال برخی مســائل هم تعریف شده، چه در زمینه نرخگذاری، ورود به عرصه پیمانکاری و شــرکتهای وابسته به سپاه، موضوعات حل شده و ســطحبندی انجام شده است. در اموری که بخش خصوصی نمیتواند شرکت کند، قرارگاه ورود میکند و دیگر در هر کاری وارد نمیشــود، در واقع سطحشان را با فعالیتها تنظیم کردهاند؛ برای مثال دیگر در قراردادهای ۵0 ، 100 یا 200 میلیارد تومان و در مواردی که در توان پیمانکاران داخلی است، وارد نمیشوند.

دولتیازدهمبیشترینکمکرابهبخشدفاعیداشته

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موفقیتها و مقاومتهای سنگین در بیرون از کشور نتیجه همین همگراییهای داخلی اســت، یادآور شــد: نباید دو طــرف کاری کنند که این نتیجه هدر بــرود. اگر در فضای سیاسی حرفهایی زده و رسانهای میشود، بحث دیگری اســت و بهتر اســت این موضوع به نحو بهتری مدیریت شــود؛ چراکه دولت یازدهم در میان دولتهای پیشــین بیشترین کمک را به بخش دفاعی کرده است. تاجگردون ادامــه داد: حمایتهای مالی از طرف دولت نســبت به کلیــت بخش دفاعی و بهخصوص ســپاه همواره وجود داشــته و عدد و رقم بودجهای هم این را نشان میدهد، البته شرایط کشور هم شــرایط خاصی است و این اتفاق باید بیفتد. در چهار سالی که من با دولت یازدهم در بخش تنظیم بودجه کار کردم، شــاهد این بودم که دولت برای تقویت بنیه دفاعی کاملا همکاری کرده، درحالیکه درباره افزایش اعتبار در حوزههای دیگر بهدلیل محدودیت منابع، گاهی مقاومتهایی وجود داشــت، امــا در حوزه دفاعی کوچکترین مقاومتی از سوی دولت نبود.

ظرفیت قرارگاهها، ظرفیت ملي است

ابوذر ندیمي، مشــاور ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور و نماینده پیشــین مجلس، در گفتوگو با «شرق» بــا تأکید بر اینکه بایــد پذیرفت همه توان کشــور در قوه مجریه جمع نشــده، ميگویــد: بخشــي از فرصتها و توانها در مجموعههایي اســت که زیــر نظر قوه مجریه نیســتند؛ بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت قرارگاهها استفاده کنیــم، ماننــد این اســت کــه از ظرفیت ملي اســتفاده ميکنیم. به گفته او، در فاز اول باید تفاهم کنیم که از نظر مهندسي، توان مالي و از نظر فرصتهایي که در ارتش و قرارگاهها وجود دارد، اســتفاده از این ظرفیتها، استفاده از توان ملي اســت.او ادامه ميدهــد: از نظر توان مالي و بازپرداختها در رابطه با حوزه مهندسي سپاه و قرارگاهها، از فرصتهاي زیادي ميتوانیم استفاده کنیم، البته طبیعتا در پرداختها هم باید مدیریت داشته باشیم.ندیمي با بیان اینکه در 12 سال اخیر، دو دولت قبل، به نسبت توان خود از ظرفیتهاي قرارگاه استفاده کردند، تصریح ميکند: نباید تــوان نفتي ایران در حد 100 میلیارد دلار در دو دولت قبل را با توان 30 میلیارد دلاري دولت روحاني مقایســه کرد. مشاور ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور ميافزاید: دولت در چهار ســالي که رو به پایان است، تلاش کرده از این فرصتها استفاده کند، اما طبیعتا نوع پروژههایي که داشته، نیمهتمام بوده است.به گفته او درحالحاضر چهار هزار پروژه نیمهتمام ملي و 40 هزار پروژه استاني در کشور وجود دارد و براســاس قانون، بخشي از منابع بودجهاي هم از طریق بسیج سازندگي و قرارگاههاي «قرب» عملي شده است؛ بنابراین قانون ظرفیتي ایجاد کرده که از طریق آن و به کمك قرارگاهها، نزدیك به یك دهه اســت براي ساخت برخي از مجموعههاي فرهنگي، ورزشي، مساجد و... هزینه ميشود.این کارشناس با بیان اینکه از نظر قانون از تمام ظرفیتها استفاده شده، ادامه ميدهد: باید قبول کنیــم اکثر منابع موجود در کشــور مصــروف پروژههاي نیمهتمام شده؛ به تعبیر دیگر، قرارگاه یا دیگران، پروژهها را در اجــرا قــرار داده بودند و براي اتمــام آنها باید اقدام ميکردند.او با تأکید بر اینکه دولت پرداختهاي بااعتنایي در مطالبــات و موارد مربوط بــه حوزههاي قانوني انجام داده، ميگویــد: این فرصت در آینده هــم وجود دارد، اما طبیعي اســت که این پروژهها از نوع اتمام هســتند و نه آغاز یك پروژه.مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ميگوید: هدفگذاريهاي برنامه ششم و بودجه، در اتمام 44 هزار پروژهاي تعریف شــده که هم ملي هستند و هم استاني و دولتهاي قبلي هم به تناسب توان مالي بهویژه توان مالي ناشي از ارز نفتي، فرصتهاي بیشتري داشتند. ندیمي در پاســخ بــه اینکه فعالیت قــرارگاه خاتمالانبیا نســبت به دولت احمدينژاد چه تغییري کرده، ميگوید: با توجه به حجم درآمدهاي دولتهاي قبلي در فرصت انتخاب پروژه و با توجه به قدرت پیمانکاري در ایران یا نوع گریدبندي کــه از نظر انتخاب پروژه و محدودیتها وجود داشــته، طبیعتا براي قرارگاه فرصت بیشتري فراهم شده بود.او با اشاره به اینکه بههرحال، پیمانکاران از نظر حجم ریالي و ارزي محدودیتهایي را به نسبت گروهي که تأیید فني شده، دارند، ميگوید: قرارگاه پروژههاي زیادي گرفته و بین پیمانکاران دیگر تقســیم کرده است. حال اگر همه این پروژهها را جمع کنیم، خواهیم دانست در دولتهایي که درآمدهاي بیشتري داشتند، مانند دولت احمدينژاد، فرصتهاي بیشتري براي قرارگاه فراهم شده است.ندیمي تأکید ميکند محدودیتهاي اجــراي پروژه در این دولت بیشتر اســت و علت را اینگونه بیان ميکند: از نظر توان مهندسي و گرید فني و نوع محدودیت، طبیعي است که حجم پروژهها مانند پروژههاي قبلي نیست. در این زمینه حتمــا باید درآمدهاي کشــور را در دو دوره، با هم قیاس کنیم.

بودجه دفاع افزایشي بوده است

نماینده پیشین مجلس اشــارهاي هم به بودجه دفاع کرده و ميگوید: دولت جدید، از نظر اعتباري، اجازات خاص و تخصیصها، به بخش دفاعي اعتبار بیشتري اختصاص داده است.او در قیاسي با اشاره به اینکه از نظر تخصیص، درصد تخصیصهاي تــا ۷۵ درصد به معناي تخصیص صددرصدي محاسبه شده، ميافزاید: باید بپذیریم با توجه به موضــوع اعتبار و تخصیــص، محدودیتهایي درباره تخصیص صددرصد داریم، اما در این میان ميتوان گفت درباره دفاع و سپاه این تخصیصها حداکثري بوده است. به گفته ندیمي، با توجه به افزایش ســنواتي بودجهها و هم اجازات خاص و میزان اعتبار متناســب با تخصیص، بودجههاي وزارت دفاع در سالهاي اخیر بهصورت قابل تأملي همواره با افزایش همراه بوده است.او تأکید ميکند این روال درباره وزارتخانههاي بهداشــت و درمان، دفاع، آموزش عالي و آموزش و پــرورش هم رخ داده و عمدتا تخصیصها در این بخشها صددرصدي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.