شاملو در این خطابه چنين سرود

Shargh - - اقتصاد -

مردميترین شــاعرِ معاصر ما، احمد شــاملو -که شــعرهایش جز در مجلدات مجلل جلدْســخت که به کارِ تزیین کتابخانهها و قفسهها ميآید- در افواه و حافظه جمعي مردم جاگیر شــده اســت، شــعر را در فاصلهاي با بازنمایي وقایع جامعه و خوشــامد مخاطب درك ميکرد: «شــعر از براي آن ارائه نميشــود که خواننــدهاي را خوش آید و اگر خوانندهاي نخواســت یا نتوانســت چیزي از آن دریابد یا مذاقي را شــیرین کند، شــاعر چیزي بدهکار او نیســت.» بهگواهِ شاملو، از سیاسيترینِ شاعران ما، شــعر بنا نیست بدون میانجي تفکر و کشــفِ زبان خلاقه و سبك شعري، به مذاق عامه مردمان خوش بیاید. درست برخلافِ جریان غالب شــعر امروز که وقایع اجتماعي را بيواســطه به شعر ميکشــانند و داعیه شعرِ سیاسي-اجتماعي دارند و چیزي به تاریخ شــعر ایــران نیفزودهاند. شاملو در «شــعري که زندگیست»، چنین شاعري را تصویــر ميکند و ردیهاي بــر این حکمِ بهتعبیر او «مبتذل» بهدســت ميدهد . «امروز/ شاعر/ باید لباس خوب بپوشــد/ کفش تمیــز واکسزده باید بهپا کند،/ آنگاه در شــلوغترین نقطههاي شــهر،/ موضــوع و قافیــهاش را/ )یکيیکي بــا دقتي که خاص خودِ اوســت( از بین عابــران خیابان جدا کند...» او در مقالهاي با عنوان «شــاعري» بهسال 1339 در شرحِ این چند سطر از شعر خود نوشت: «بدینگونــه آنچــه بهوجودآمدنِ اثــري هنري را به هر شــکل سبب ميشــود، ناگزیر چیزي بهجز برخوردهــاي او و محیطــش، برخوردهــاي او و عابران خیابان نیست... از این قرار، و در این سطور، آنچــه به حقیقت حاصل تحقیقــي پیشپاافتاده بیش نیســت، صــورت حکمي قاطــع را به خود گرفته که شــاعر از حضرت خویــش صادر کرده اســت!» شــاملو اما، با ذهن و ضمیر خلاقش تا حد بســیار کلیشــهها و باورهایي را که به هیئت اخلاقیات از جامعه، و تربیت و طبقه در فرد خانه ميکند، پَس ميزند تا با آگاهي و شهودي نایاب از حقیقتِ انسان و جامعه پرده بردارد. احمد شاملو بهگــواه آثارش، اقبالي که در فروش شــعرهایش دارد و همین جمعهایي که هر ســال بر ســر مزار او گــرد ميآیند، بعد از هفده ســال که از مرگش ميگذرد هنوز بزرگترین و موثرترین شاعرِ معاصر است که نهتنها بهلحاظِ سبك و سیاقِ شعرياش، در منش و سلوك اجتماعي و پایمردياش نیز یِکه بود و یکه نیز مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.