بازرس ويژه رئی نماين پ سدهجيرانمشههروسرردشيببهر ت«اشريق » خب سرادادماندهي كولبرها

Shargh - - سیاست -

شرق؛ محمدحســن نجمي: ماجراي کولبرها در مرزهاي غربي کشــور هرازچندگاهــي به رســانهها بازميگردد. کولبرها همان کســاني هســتند که از آن سوي مرزهاي غربي، کالاهایي را بر دوش خود ميگیرند و از مسیرهاي کوهســتاني وارد کشور ميکنند. برخي از اینها در جریان واردکردن کالا با مشکلاتي مواجه ميشوند. گرفتارشدن زیــر آوار بهمــن در فصــول ســرما یکي از مشــکلات کولبرهاســت. اما به غیر از این، آنها با مشکلات دیگري هم دســتوپنجه نــرم ميکنند که «رســول خضري» نماینده پیرانشــهر و سردشــت در آخرین جلسه علني مجلس درباره یکي از آنها به وزیر کشور تذکر کتبي داد: «تذکر به وزیر کشــور درخصوص تســریع در رفع فوري مشکلات پیشآمده براي کولبران زحمتکش معبر مرزي پیرانشهر در ٢٧ تیرماه ٩٦». مشکلي که به گفته خضري همچنان ادامه دارد.

او دربــاره علــت تذکــرش بــه «شــرق» ميگوید: «کولبرهایي که به شکل رسمي از معبر رسمي با مجوز خــود فرمانداري رفتند و بــاري را که جزء 68 قلم مجاز بوده و تحت نظارت هنگ مرزي وارد ميشــده از ساعت 10 صبح زیر آفتاب نگه داشــتند تا هشت شب». خضري افزود: «جالب این اســت که جنسهایشــان را هم نگه داشــتند. این اجناس بیش از یک سال با مجوز و جزء 68 قلم مجاز، وارد شــدهاند». نماینده پیرانشهر و سردشت دربــاره علت این اقدام هم ميگویــد: «در نهایت گفتند اضافهبار دارنــد». او در ادامه از این اقــدام گلایه کرد و گفت: «خب اگر اضافهبار بوده، برایشــان تعیین کنید که چقدر بیاورند؛ اینها با مجوز ميروند و ميآیند». خضري این اقدام هفته گذشته را سلیقهاي توصیف کرد و ادامه داد: «یک سال اســت که این کار انجام ميشود؛ ناگهان ســلیقهاي عمل ميشــود؛ کســي حق ندارد در معابر سلیقهاي عمل کند. جنس کسبه، اصناف و بازار معطل ميشــود؛ کولبرها باید 10 ســاعت زیر آفتاب بایستند که خوب نیست».

گلايهازفرماندارپيرانشهر

اما نماینده پیرانشــهر و سردشــت دیروز از ادامه این مشــکل در حــوزه انتخابیهاش خبر داد. او بهشــدت از فرماندار پیرانشــهر گلایــه کرد و گفت از روز سهشــنبه فرمانــدار را پیــدا نميکنیــم. خضــري از پیگیريهاي وزارت کشــور خبر داد و گفت در خلال جلسه روز شنبه فراکســیون مســتقلین با روحاني، درباره این مشــکل با رئیسجمهوري صحبتهایي کرده. به گفته او، روحاني قول مساعدي براي حل این مشکل داده است و بنا شده یک «بازرس ویژه» به پیرانشــهر و سردشت برود تا علت این اقدامات را پیگیري کند.

او ميگویــد: «ایــن کولبرهــا پولــي را به حســاب فرمانداري و هنگ مرزي ميریزند و کارت کولبري دارند و بار به وســیله هنگ مرزي بازرسي ميشود که جزء 68 قلم مجاز باشــد، وارد ميشــود؛ بیش از یک سال است که وارد ميشــود، بعد ناگهان بگویند همه را نگه دارید. خب هفته قبلــش بگویید هفته آینده مرزهــا را اجازه نميدهیم و بسته است. بارها در زمان انتخابات اینگونه شده و گفتند مرزها بسته است و همه هم قبول کردند و گردنمان از مو باریکتر. مرزهاي ما الان مرزهاي حساسي هستند؛ وضعیت مردم هم از لحاظ اقتصادي و معیشتي خوب نیست، کولبرها اگر در طول روز پولي کسب نکنند، شب نان ندارند در سفره زن و بچهشان بگذارند. اینجور رفتار ســلیقهاي به نظر من باعــث رنجش خاطر مردم ميشــود و صلاح نیســت». او افزود: «متأسفانه معابر مرزي یک روز باز اســت، دو روز بســته. مرزنشین چهکار بکند؟ واقعا بلاتکلیف است. بیشتر آنها لیسانس دارند، فوقلیســانس دارند، دیپلم دارند و از جوانهاي رشــید همین کشور هستند .»

68 قلم مجوزدار

او درباره اینکه 68 قلم چه اجناسي هستند، ميگوید: «یکسري اجناس آشپزخانه، قسمتي از وسایل برقي، یک زمانــي گردو و اقلام دیگري که اســتانداري، فرمانداري، شــوراي مرز و شــوراي امنیت کشــور اجازه ميدهند. از طــرف وزارت کشــور، فرمانداري و اســتانداري کاملا مدیریتشده است و خارج از اینها باشد، قاچاق محسوب ميشــود. ما بحثمان کالاي مجاز است که چرا کولبران را نگه داشتهاند. خودشان ميگویند مثلا امروز ميتوانید لاســتیک بیاورید؛ اینطور نیســت که تمام 68 قلم را با هم اجازه دهند».خضري افزود: «شــوراي مرز با شوراي تأمین تصمیم ميگیرند که چه کالایي وارد شود و رئیس بازارچه مرزي ميگوید مثلا امروز و فردا قابلمه بیاورید. کالاهاي اینچنینــي وارد ميکنند».او همچنین در خلال گلایههایش تشــکري هم از وزیر کشــور، شوراي امنیت کشــور و شوراي عالي امنیت کشور داشت: «معابري که چند سال بود بسته شده بودند، از سال ٩5 بازگشایي شد و این بازگشایي باعث رونق اقتصادي در شهرهاي مرزي مثل پیرانشهر شد؛ هرچند مدیریتش از سوي فرمانداري ضعیف بوده است .»

حسينزاده: بايد با ايجاد اشتغال در منطقه کاري کنيم که کلا کولبري حذف شود

خضــري درباره بیمه کولبران هم ميگوید این کار در حال انجام است. «عبدالکریم حسینزاده» نماینده نقده و اشنویه در مجلس، هرچند بحث بیمه و اشتغال پایدار براي کولبران را حائز اهمیت بسیار ميداند، ولي معتقد است: «بیمهکردن کولبران رسمیتدادن به این کار است درحاليکه باید با ایجاد اشتغال در منطقه کاري کنیم که کلا کولبري حذف شــود و این افراد بر سر شغلهایي که در شأن آنهاســت، بروند». خضري هم ميگوید: «بیمه قســمتي از کار اســت و ما باید این افراد را براي اشتغال صحیح سازماندهي کنیم .»

حســینزاده دربــاره طرح ســاماندهي کولبــران در مجلس هم گفت «جلسه مشترکي در مرکز پژوهشهاي مجلس بین دستگاههاي مرتبط در حوزه کولبري تشکیل شــده اســت. وزارت صنعت، وزارت کشــور، مرزباني و ســایر دستگاهها در آن جلســه وظایف و اختیارات خود درباره مرزها را بیان کردند». او اما این جلسه را مطلوب نميداند چون معتقد اســت که «ما نخواستیم بیایند و وظایف و اختیاراتشان را بگویند؛ مطالبه ما این است که چه نوع کار عملیاتي کنیم که کولبري حذف و اشــتغال ایجاد شود ». در همین حال حسینزاده به لایحهاي اشاره کرد که قرار اســت دولت پــس از تعطیلات مجلس به بهارســتان تحویل دهد. او ميگوید: «بــه نظر ما لایحه بهتر از طرح اســت چون در لایحــه دولت محل تأمین اعتبار را مشــخص کرده و مشــکلي از ایــن بابت پیش نميآید. همچنین لایحه جزء تعهدات قرار ميگیرد». او همچنین افزود: «وقتــي لایحه بیاید، ما ميتوانیم نقطه نظرات خود را هم در آن بگنجانیم و تلفیقي از هر دو به صحن مجلس ارائه شود». نماینده نقده و اشنویه درباره انتظارات از لایحه دولت گفت: «انتظار داریم روح حاکم بر لایحــه دولت، حذف کولبري و ایجاد اشــتغال پایدار براي اهالي پنج، شــش استاني باشــد که درگیر کولبري هستند».

68 هزار کولبر در کشور

خضري تعــداد کولبرانــي را که فعالیــت ميکنند 68 هــزار نفر اعلام کرد و گفت «بیــن 16 تا 18 هزار نفر فقط در دو شــهر پیرانشهر و سردشت مشغول فعالیت هســتند ». او هم مانند حسینزاده معتقد است «کولبري که شغل نیست بلکه کاري پرمشقت و خطرناک است.» او ميگویــد: «بارها به رئیسجمهور گفتهایم که ما ٢٢0 کیلومتر مرز مشــترک با عراق داریــم. الان مصرفيترین بازار خاورمیانه اقلیم کردستان عراق است. ]این نواحي مرزي[ صادراتمحور هستند، جذب سرمایهگذار خارجي هم دارند .»

انتقاد از عدم سرمايهگذاری

خضــری همچنین از نبود ســرمایهگذاری در منطقه پیرانشهر و سردشت گلایه میکند. او میگوید: «ما بارها به رئیسجمهوری گفتهایم ما ٢٢0 کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم. الان مصرفیتریــن بازار خاورمیانه اقلیم کردستان عراق است. ]این نواحی مرزی[ صادراتمحور هســتند، جذب ســرمایهگذار خارجی هم دارند. حجم مبــادلات ما فقــط از طریق گمــرک تمرچین بــا اقلیم کردســتان عراق، به 1٢ میلیارد دلار در ســال میرســد. جالب اســت که ٩٩درصــد صادراتمحور اســت؛ اما منطقه آزاد را به اینجــا نمیدهیم و به جایی میدهیم کــه واردات میکنــد». او همچنین دربــاره منطقه آزاد کیش هم صحبت میکند: «ما در کیش در حال واردات هســتیم. خب به آن بگویید منطقه گردشگری، نگویید منطقه آزاد. منطقه آزاد کیش بیمعنی اســت؛ چون نه صادراتی دارد و نه جذب سرمایهگذاری خارجی. دریغ از اینکه یک سرمایهگذار خارجی دو ریال یا دو میلیون آنجا خرج کرده باشد، نکرده است .»

خضــری میگوید: «من آقــای جهانگیــری و آقای لاریجانــی را دو بار بردهام پیرانشــهر و سردشــت، این همه وزیــر و وزرا را آنجا بردهایم. وزیری بوده که ما او را ٩ بــار به این مناطق بردهایــم. یکی از وزیران قبلی را 11 بار به منطقه بــردهام. هربار هم میگویند «عجب جای خوبی اســت برای سرمایهگذاری ». خب اگر جای خوبی است، مجوز فعالیت بدهید. مجوز منطقه آزاد تجاریصنعتی را به پیرانشــهر و سردشــت بدهید. این 18هزار کولبر نهتنها صاحب شــغل واقعی و رسمی میشوند، بلکه بالای ۴5 هزار فرصت شغلی آنجا ایجاد میشود .»

هرچه باشــد، مهم 68 هزار کولبری هســتند که در کشور مشغول فعالیت هستند؛ هرازگاهی هم مشکلات طبیعی و غیرطبیعی گریبانگیر این قشر ضعیف میشود؛ قشری که در مناطق محروم زندگی میکنند و در همان مناطق محروم، جزء محرومترینها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.