عبدالرضا نیک بین رودسری

فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه اما یگانه بود و هیچ کم نداشت به جان منت پذیرم و حق گذارم

Shargh - - سیاست - از طرف خانواده، بستگان و ياران

مردی از تبار عشق و اندیشه ، نیک بین و نیکاندیش پس از سالها رنج و تلاش از میان ما رفت ، هرگز یاد و خاطرهاش از دل ما بیرون نمیرود. مراسم یاد بود آن مرحوم روز پنجشنبه ۵/۵/1396 از ساعت 1۰ تا 12 در ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران در ولنجک، بلوار دانشجو، میدان البرز برگزار میگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.