انذارهای تاجیک به اصلاحطلبان

نیاز داریم به همین بزرگی که مردم عمل کردند، به آنها پاسخ دهیم

Shargh - - سياست - ادامه در صفحه 19

محمدرضا تاجيک در گفتوگو با سايت جماران دربــاره تحولاتی که در جريــان اصولگرايی در حال رخدادن است، سخن گفته و البته توصيههايی را هم به دولت، اعضای شورای شهر و اصلاحطلبان داشته است که اهم آن را در پی میخوانيد. اين گفتوگو را روزبه علمداری انجام داده است.

*اصولگرايان نيازمند اين هستند که در اولين گام، به همــان دالهای قديم، معانی جديد ببخشــند و تلاش کنند همان ظرف مفهومی قديم را با مظروف جديد پر کنند تا با شــرايط، ذائقه، روح و روان و نظام دانايی و صدقی جامعه مــا و تاريخ اکنون ما رابطه برقرار کند.

*در دومين گام، ممکن است نيازمند به اين باشند که دقايق جديدی را وارد ساحت گفتمانی خودشان کنند؛ بالاخره با نگاهی که به دين خواهند داشــت و تفسيری که از دين خواهند کرد، ممکن است همان دقايق جديد و بیبديل را از درون دين استخراج کنند.

*در ســومين گام، شايد نيازمند به ديالوگ با ساير گفتمانها باشــند. در ايــن ديالوگ، يک نــوع تهاتر گفتمانی و بدهوبســتان معانی هم صورت میگيرد. بنابراين، علاوه بر اينکه زبان خوبی هستند، بايد گوش خوبی هم باشند.

*اگر گفتمان شما اجازه ندهد، پوسته و اصولی که گفتمان خود را بر آن اصول بنيان گذاشتی اجازه ندهد که از يک کار تبليغاتی مثل تتلو استفاده کنيد، اين امر بزرگترين خطای استراتژيک میشود و روی پيشانی گفتمان شما میخورد.

*وقتی که از سياست اخلاقی صحبت میکنيد؛ يعنی گفتمان شــما منــادی اخلاق اســت و فرياد برمیآوريد که در قاموس من، هدف وسيله را توجيه نمیکند و برای پيروزشــدن به هر حشيشی متوسل نمیشوم و رقيبم را بیآبرو نمیکنم تا عمارت خودم را در ويرانی شــخصيت و حيثيت رقيب، بنا کنم. اما در عمــل اين کار را میکنيــد و وقتی که فضا فراهم میشود، شناگر ماهری هستيد و بسيار غيراخلاقیتر از رقيــب برخورد میکنيــد و حتی اخــلاق، دين و ارزشها را ابزاری استفاده میکنيد.

*اينجا بايد ديد چرا دوستان اصولگرا وارد چنين ورطــه و چالهای میشــوند که بيرونآمــدن از آن، تقريبا غيرممکن اســت. بنابراين فرض من اين است که اصولگرايــان از خود شکســت خوردند و رقيب اصلــی آنها، خودشــان بودند. طبيعتا اين مشــکل اصلی اصولگرايان اســت و بايد تکليف خودشان را مشــخص کنند و جايی نشان دهند در مقابل آن دگر غيراخلاقی، غيرارزشــی و غيردينی کــه برای مردم ترســيم میکنند تا خود را در تقابل با او و در حذف او معرفی کنند و يک خود اخلاقی، ارزشی و دينی را جلوه دهند، چگونه در جايی که بايد مشق و انشايی بنويسند و امتحانی پس دهند، امتحانشان را واژگونه پس میدهند؟

*فکر میکنم دليل اين تنــوع و تطور تاريخ، اين باشد که متکی به منابع و مناصب قدرت در ساختار قــدرت بودند و تا الان خودشــان را از تحول بینياز میديدنــد. امــا امــروز میبينند که لاجــرم بايد در دموکراسی حضور پيدا کنند تا حذف نشوند.

*چيــزی که بهعنــوان يک اصلاحطلــب يا يک شــهروند از دولت کنونی توقع دارم، اين اســت که اکنون زمان پاســخگويی مناســب و درخــور به اين اعتماد مردم اســت. اولين انتظار افــرادی مثل من، اين اســت که رئيس جمهوری تلاشی داشته باشند و برنامهريزی و سياستی داشته باشند و تغييراتی در ســاختار دولت، مديران دولتی و رويکرد، سياستها و تدبيرها داشــته باشند تا چهار ســال آتی که ما به صورت سنتی شيفت گفتمانی و شيفت دولت داريم، اين اتفاق نيفتد.

*دولــت کنونی بايد تلاش کند موفق شــود و اين امکان ندارد مگر اينکه تغيير ســاختاری بزرگی دهد و بسياری از مديران ســنگينپای بیطراوت کنونی را تغيير دهد و در رويکردهای متصلبی که در عرصههای فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی پاسخ نداده، تغيير ايجاد کند و با شــادابی و تــوان افزونتری وارد صحنه شود و به نيازهای مردم پاسخ دهد.

*طبيعتا از دولت کنونی بهعنوان يک شــهروند انتظــار دارم نگاهها را محدود به مســائل اقتصادی نکند و در عرصه سياســت بهويژه سياست داخلی، پاســخگو باشــد و در عرصــه محدوديتهايی که برای برخی از شــخصيتهای ما وجود دارد، فعال باشــد و رســالت خودش را انجام دهــد. البته من بعيد میدانم دولــت کنونی خودش را درگير جدی اينگونه مســائل کند و يک اراده جــدی به کار گيرد که اين مشــکل را مرتفع کنــد. طبيعتا محلی برای ليزخوردن و عبورکردن از اين مسير هم وجود دارد و بالاخره اين عرصه بازيگری و اقتدار تنها برای دولت نيست و نهادهای ديگر هم در اين عرصه، بازيگری و نقشآفرينی دارند و اينکــه دولت بتواند کاملا اراده خودش را حاکم کند، نيست.

*شايد ايشــان )روحانی( بهترين دفاع را حمله میدانند و احســاس میکنند اگر با صراحت، تيزی و شجاعت پاســخگو نباشند، بايد منتظر هجمههای شالودهشــکن بيشتری نســبت به خودشان و دولت باشــند و شايد احســاس میکنند که اين نوع کنش کلامی، بيشــتر در افکار عمومی ما تأثير میگذارد و بيشتر میتواند تخريب رقيب را خنثی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.