نـکتـه

Shargh - - سياست -

امامجمعه بايد طرفدار سياستهای نظام و علاقهمند به رهبری باشد. اينکه يک نفر بگويد اصل ولايت فقيه را قبول ندارم، ما اينها را گزينش نمیکنيم. کسی که میخواهد گزينش شود، بايد طرفدار خط امام و رهبری باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.