انف ار ابلد کشت وزخ برجاي ذاشت شليكج بدرهک دوهلاته ضميعيفگ «غني»

Shargh - - جهان -

پایتخت افغانستان سالها امنترین شهر کشوري بود خشــونتزده. اما بمبگذاري صبح روز گذشــته در کنار انفجارهــاي ماههاي اخیر نشــان ميدهد که حالا کابل یکي از خطرناکترین شــهرهاي افغانســتان است و این یعني کشــتار روزافزون غیرنظامیان و ضربهاي دیگر به دولت ضعیف و شکننده احمد غني. صبح روز گذشته و پیش از ساعت هفت به وقت محلي خودرویي انتحاري مملو از مــواد منفجره با ضربهزدن بــه اتوبوس حامل کارمندان وزارت معدن افغانستان منفجر شد و دستکم ۳5 کشــته و 40 زخمي بر جاي گذاشــت کــه برخي از آنها کودک بودهاند. آنطور که پلیس افغانســتان گفته، حمله در بخش غربي کابل رخ داده و اکثر قربانیان هم از کارمنــدان وزارت معدن بودهاند. «ترافیک بود و مردم راهي مدرسه و محل کارشان بودند. بسیاري از مغازهها تــازه باز شــده بودند»؛ ایــن توضیحات بصیــر مجاهد سخنگوي فرماندهي پلیس کابل بود.

تنها ساعتي پس از حمله، گروه طالبان که روز پیش از آن دو ولایت افغانســتان را تحت تصرف درآورده بود، با انتشــار بیانیهاي مســئولیت حمله را پذیرفت و اعلام کــرد هدف این حمله اتوبوس حامــل کارمندان آژانس اطلاعاتي دولت بوده اســت، هرچند دولت افغانســتان گفت کارمندان اطلاعاتي دولت هرگز با اتوبوس جابهجا نميشوند.

به بــاور برخي تحلیلگــران زمان این حمله نشــان ميدهــد که طالبان بــه دنبال بالاترین تلفــات جاني و خســارت مالي بوده اســت. از ســوي دیگر تعداد بالاي کشتهشدگان غیرنظامي هراسي به جان مردم ساکن کابل مياندازد و ضعف دولت افغانستان را به رخ ميکشد که حتي نميتوانــد پایتخت خود را از موج حملات طالبان ایمن نگه دارد.

بــه گفته بصیر مجاهد اتوبوســي که بــه آن حمله شده، کاملا منهدم شده و ســه خودروي دیگر و چندین مغازه اطــراف محل هم بهطور جدي آســیب دیدهاند. مقامات افغان ميگویند به علت وضعیت وخیم برخي

مجروحــان، تعداد قربانیان ایــن حادثه احتمالا افزایش ميیابــد. باقر محمدي یکي از مغازهداران آن منطقه در گفتوگو با الجزیره از تخریب کامل مغازهاش خبر داد و گفت: «طالبان مردم بيگناه را هدف قرار داده است. چه کسي از کشتن مردم بيگناه سود ميبرد؟».

حمله اخیر درســت در روزي اتفاق افتاد که جامعه هزاره افغانســتان قصد داشت مراســمي براي سالگرد حملات خونین ســال گذشــته به پایتخت برگــزار کند؛ حملهاي که 84 کشــته و بیــش از ۳00 زخمي بر جاي گذاشت و بیشتر قربانیان از قوم هزاره بودند. حمله سال گذشــته اولین حمله داعش به این کشــور بود و پس از آن این گروه تروریســتي در چندین حمله دیگر شیعیان افغانستان را هدف قرار داد.

بمبگذاريهــاي بيامان ماههاي اخیر تنها در نیمه اول ســال جــاري میلادي به کشتهشــدن هــزارو 662 غیرنظامي و زخميشدن ســههزارو 58۱ نفر منجر شد. در حمله ویرانگــر ماه مي کابل که آن هم در ســاعات پرتردد صبحگاهي اتفاق افتاد، بیش از ۱50 نفر کشــته و صدها نفر زخمي شدند، انفجاري که مرگبارترین حمله به افغانستان از سال 200۱ به این سو بود. قربانیان کابل در ســال جاري حدود 20 درصد قربانیان کل افغانستان بودهانــد و این در حالي اســت که هنوز نیمي از ســال باقي مانده اســت و اگر اقدامات امنیتي پیشــگیرانهاي صورت نگیرد، بيشک کابل باز هم شاهد چنین حملات مرگباري خواهد بود. بســیاري سرعت افزایش حملات به کابل را تهدیدي براي دولت، اقتصاد شکننده، آموزش و نهادهاي بيشــماري ميدانند کــه مقر اصلي آنها در کابل است. قربانیان اصلي بیشتر این حملات غیرنظامیان بودهاند چراکه تمرکز امنیتي بیشتر روي نهادهاي نظامي و دولتي کابل است.

ســه ســال از زماني که دیوید کامرون نخســتوزیر وقت بریتانیا اعلام کرد «مأموریت انجام شــده» و باراک اوباما رئیسجمهــوري وقت ایــالات متحده هم گفت «جنگ آمریکا در افغانســتان به پایان رسیده» ميگذرد ولي کشــتارهاي اخیر کابــل گویاي این اســت که براي افغانها جنگ و خشــونت هیچگاه متوقف نشده است. گرچه برخي ژنرالهاي غربي از افزایش شــمار نیروهاي خود در افغانســتان خبر ميدهند ولي تجربه نشان داده حضور نیروهاي خارجي براي افغانستان نه امنیت پایدار به ارمغان آورده و نه صلحي واقعي. این البته به معني رهاگذاشــتن افغانســتان به حال خودش در موقعیت کنوني نیست ولي نشاندهنده ناکارآمدي غرب و دولت افغانســتان در مهــار طالبان و دیگــر گروههاي تندروي تروریستي منطقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.