بعید است لام مغجرلضاسحیدری،ع دضروفر راأکسیوین در امیدعمتجلمس،ادگفبتهوگووباز« شرراق»:لجاجت کند

روحانی از افراد دو نبش و چند نبش در کابینه استفاده نکند

Shargh - - سياست - نفیسه زارعکهن

مرداد امســال شاید برای حسن روحانی متفاوتتر باشــد؛ چراکه هم قرار است دوباره بهعنــوان رئیس دولت دوازدهم انتخاب شــود و هم کابینهای را معرفی کند که متفاوتتر از قبل باشــد. اصلا همین بحث معرفــی کابینه به محلی برای رایزنیهای مختلف احزاب، گروهها و رســانههای مختلف تبدیل شــده است و مجلس هم از این میانه دور نیست. اخبار و شنیدههای مختلفی درباره چینش کابینه و رفتار رئیسجمهور در قبال آن منتشر شده است و هر روز فهرستی احتمالی از سوی یکی از رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر میشــود. کابینه موضوع اصلی گفتوگوی شرق با غلامرضا « » حیدری، نماینده تهران و عضو فراکســیون امید مجلس، بــود. از وی درباره رفتار فراکسیون امید با رئیسجمهور درباره کابینه پرسیدم و اینکه آیا اصلا سهمخواهی اصلاحطلبان از کابینه خوب است یا بد. حیدری که تمام ســؤالاتم را صبورانه جواب داد، معتقد بود که حداقل انصاف از سوی روحانی حضور اصلاحطلبان در کابینه است و بعید است مجلس بخواهد با فهرست معرفیشده لجاجت کند. وارد ماه مرداد شــدهایم؛ ماهی که قرار اســت هم دولت تحلیف شود و ↙ هم کابینه رأی اعتماد بگیرد. با توجه به اینکه شما هم عضو فراکسیون امید و هم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستید، آیا آقای روحانی از شما و اعضای فراکسیون و کمیسیون نظرخواهی و مشورتی گرفته است؟

در دورههــای دوم و ســوم مجلس کــه من نماینده بــودم، معمولا تعاملی دوطرفه وجود داشــت؛ یعنی بر طبق رویه معمول، نخستوزیر وزرای مد نظر را معرفی میکرد )کابینه را( و در کمیسیونهای تخصصی درباره آن بحث میشد؛ مثــا من در آن زمان عضو کمیســیون نیرو، مخابرات و انــرژی اتمی بودم. یادم هست ما برای وزارت مخابرات جلسه داشتیم و همین آقای دکتر عارف در جلسه کمیســیون دعوت شده بود که با ایشــان صحبت کنیم؛ اما خیلی جالب بود که در همان زمان با تلفن ثابت کمیســیون تماس گرفتند و آقای مهندس موســوی نخستوزیر بودند که با ایشان صحبت کردند. بعد معلوم شد بدون اینکه ما سر این قضیه با هم هماهنگی قبلی داشــته باشیم، فردی را که ما دنبالش هستیم، آنها هم دنبالش هســتند؛ اما اکنون در دوره دهم تا این لحظه به آن صورت که کمیسیونهای تخصصی ورود میکردند، وارد نشدهاند. بااینحال فراکسیون امید رأسا وارد شده و کمیته تعاملی را برای کابینه تشکیل داده است. یعنی خودتان این کمیته را پیشنهاد دادهاید؟ ↙

در مصادیق ورودی نشده است. البته من معترض بودم و در جلسه هم مطرح کردم که این رئیسجمهور است که باید بیاید برای تعامل و او طبق قانون اساسی وظیفهاش این اســت که کابینه را به مجلس معرفــی کند و مجلس هم طبق قانون وظیفه دارد ســوابق وزرا را بررسی و ارزیابی کند و به آنهایی که تشخیص داد، رأی موافق بدهد و به آنهایی که تشــخیص نداد، رأی مخالف بدهد. این در شأن پوزیشن و شــخصیت حقوقی مجلس نیست که بخواهد به دنبال معرفی وزرا باشد. البته آقای رئیسجمهور هم جلساتی را با فراکسیون امید گذاشتهاند و شنیدهام که با فراکسیونهای دیگر هم ایشان میخواهند چنین جلساتی را داشته باشند تا ببینیم چه میشود. یعنی میخواهند درباره کابینه نظرات مجلس را هم جویا شوند؟ ↙

بله. در جلسه با فراکسیون امید شما هم حضور داشتهاید؟ ↙ خیر. نمیدانید دقیقا چه مباحثی مطرح شده است؟ ↙

من از دوستانی که حاضر بودند، نقلقول میکنم که آنجا بیشتر بحثها کلی بوده و آقای رئیسجمهور تأکید کردهاند که بیش از نیمی از کابینه تغییر خواهد کرد؛ اما حالا مصادیق چیست، هنوز مشخص نیست؛ اما بحث جدید دیگری که مطرح شــده، این است که آن موقع نخستوزیر ترکیب کابینه را با رئیسجمهور هماهنگ میکردند و الان رئیس جمهور با رهبري هماهنگ ميکنند. مجلس هم با توجه به جایگاه رهبری بهعنوان ولی فقیه حرمت خاصی قائل است و اصل را بر این میگذارند که نظرات ایشان رعایت بشود. البته نمایندگان هم وظیفه قانونی دارند که وزرا را ارزیابی کنند و به هر جمعبندی رسیدند، رأی بدهند. محاسن این شیوه چیست؟ ↙

خب محاســنش این است که اصطکاکهای لفظی یا رسانهای که در جامعه منعکس شده، از میان رفته و احترام آقای روحانی به نظرات مقام معظم رهبری مشــخص میشــود. ضمن اینکه موجب میشود یکســری اختافنظرها در مجلس کاهش یابد یا رفع شود. آقای حیدری، مدتی است که بحث سهمخواهی در کابینه مطرح میشود ↙ و حتی اصلاحطلبان هم در مظان این ســهمخواهی قرار گرفتهاند. نظر شما دراینباره چیســت؟ آیا اصلا از طرف اصلاحطلبان چنین سهمخواهی وجود داشته است؟

نظــام انتخاباتی بهعنوان یکی از دســتاوردهای تمدن بشــر عجین با احزاب است و تبلورش در یک نظام حزبی است و احزاب میاندار اصلی میشوند. البته احزاب واقعی که ریشهدار هستند و پایگاه مردمی دارند؛ بهاینترتیب آنها میآیند و رقابت میکنند و مردم براســاس برنامهای که آن حزب ارائه داده اســت، رأی میدهند. کابینه هم خودبهخود براســاس نظر حزبی که اکثریت آرا را به دست آورده اســت، معرفی میشود و آن پارلمان هم به اصطاح رأی اعتماد میدهد. بههرحال این حزب است که در مقابل پارلمان مسئولیت معرفی کابینه را دارد و در مقابل مردمی که به آنها رأی دادهاند، مســئولیت پاسخگویی دارد. در جامعه ما، نظام انتخاباتی وجود دارد که به خودی خود وجودش مثبت اســت اما کامل نیست. هنوز احزاب آنطور که باید جا نیفتادهاند که این دلایل زیادی دارد. پس شما هم نبود نظام حزبی را یک نقطه ضعف میدانید؟ ↙

یکی از مهمترین دلایلش ذهنیت منفی اســت که از ســابقه تاریخی احزاب بهویــژه حزب توده در ایران وجود دارد. اما عما یکســری فاکتورهای دیگر هم نقش احــزاب را عما ایفا میکنند. مثا در این چنــد انتخابات اخیر با محوریت بزرگان اصاحات و شورای مشورتی اصاحطلبان اعتماد مردم جلب شده و رأی اکثریت را آوردند.

امــا رقابت اردیبهشــت 96 دیگر رقابــت خیلي جانانهای بود و شــاید از 76 جانانهتر بــود. اما بههرحال مــردم آمدند و انتخاب کردنــد. ببینید اگر عقانی، منطقی و تطبیقی نگاه کنیم، رئیسجمهور منتخب باید نظرات اکثریتی را که به او رأی دادند، در نظر بگیرد. یعنی دقیقا چه کند؟ ↙

یعنی کابینه را متناسب با تحقق آن خواستهها و اهداف و شعارهایی که موقع انتخابات دادند، تشــکیل دهد و این نهتنها یک امر طبیعی اســت که میخواهم بگویم جوانمردانه هم هست. البته معلوم است وزیری که در پایان، رأی اعتماد را از مجلس میگیرد، وزیری است که به تکتک نمایندگان مجلس طبق قانون باید پاسخگو باشد و نمیتواند بگوید من مثا وزیر پاسخگو برای جماعتی از نمایندگان

هســتم و براي جماعتی دیگر نیستم. نمایندگان طیفهای مختلف مجلس هم قطعا این جوانمردی را دارند که بههرحال انتخاب رئیسجمهور باید متناسب با شــعارها و خواستههای رأیدهندگانش باشد. در واقع کسی که انتخاب میشود باید ملی فکر کند و فراجناحی باشد. زیرا سوگندی که یاد میکند، براساس تأمین منافع ملی ملت و کشور است. منظور از این فراجناحی چیست. آنچه مسلم است این است که باید فرد ↙ موردنظر افکار خود را کنار بگذارد و براســاس نقشــه راه دولت عمل کند اما متأسفانه این طور نبوده است؟

برداشت من از فراجناحی این است که طرف چندنبش و خداینکرده چندخط باشــد. اینکه ظاهر و باطنش یکی نباشــد، پیش هر گروهی میرود، متناسب با آن خــودش را تطبیق دهد که بــه نظرم افراد چندنبش معمــولا دچار اختال شخصیتی هستند و در شأن نظام جمهوری نیست. آقای روحانی اعلام کردند که الان نوبت ورود به خواسته 24میلیوننفری ↙ است که به ایشــان رأی دادند. اینطور که شما صحبت میکنید یعنی به نظر شــما افراد چندنبش ممکن اســت در کابینه قرار بگیرند؟ یا به دولت توصیه میکنید که مانع چنین اتفاقی شود؟

محورهای اصلی برنامهها و دیدگاههای کاندیداهای ریاستجمهوری خیلی عیان و مشخص بود. آقای روحانی خیلی آشکار و به وضوح بحث تعامل مثبت بــا دنیا را مطرح کــرد و مردم با وجود اینکه نامزدهای رقیب ایشــان روی بحث یارانههــا متمرکز بودند، آمدنــد و دکتر روحانی را بار دیگر و بــا رأی بالا انتخاب کردند. خب معلوم است وزرایی که انتخاب میشوند باید این باور را داشته باشند و در این فرازونشــیبهای نزدیک به 40 ســال جمهوری اسامی باید به این باور رسیده باشــند که نمیتوان از این طرف حرفها و مواضعی داشت و بعد پشت صحنه رفــت و به گونه دیگری رفتار کرد. دونبشبودن یعنی این. اینکه بخواهد نظــر رئیسجمهور را جلب کند و بــه یک گونه حرف بزند و برود در گروه دیگر و آنجا یک جور دیگر حرف بزند. مجلس هم که آمد، با اینکه سلیقهها و نظرهای مختلف هســت، خیلی شــفاف خودش را معرفی کند نه اینکه چندپهلو حرف بزند که آخرش معلوم نشــود چه هویتــی دارد. مانند آقای حجتی که در همان ابتدای صحبتشــان در مجلس اعام کردند که مقلد آقای منتظری هستند. پس اینها به نظر من حداقل ویژگیهای شــخصیتی فردی است که میخواهد در حد یک وزیر معرفی شود.

به مــن صریح نگفتید که آیــا اصلا اصلاحطلبها دنبال ســهمخواهی ↙ هستند؟

اگر نظام انتخابی ما انتخاباتی با حضور احزاب بود، این مسائل دیگر حل شده بود. حالا که اینطور نیست به نظرم رئیسجمهور حداقل انصاف و جوانمردی و شفافیتش در این است که آن یاران همفکری که به قول خودش پاشنه کفشها را بالا کشیدند و آمدند و ریسک کردند، در کابینه کنار خودشان داشته باشند. ضمن اینکه به نظر من رقیب هم حداقل انصاف و جوانمردیاش در این اســت که به آقای روحانی توصیه کند از این افراد در کابینه بهره ببرد. منتها ویژگیهای خاصي را هم باید دارا باشــد یعنی به هر حال کاربلد باشد، کاردان باشد، بتواند گرهای از مشــکات باز کند و در آن حوزهای که میخواهد وزیر شود، جذب سرمایهگذاری داشته باشد. شــما به نوعی از وظیفه آقای روحانی برای انتخاب اصلاحطلبان سخن ↙ گفتید و البته به نوعی از عدم رابطه دوسویه گلایه کردید. ما در ایام انتخابات، آقای روحانیاي که دیدیم آقای روحانــیاي بود که از بدنه اعتدالگرایی که در ســال 92 خودش مطرح میکرد، جدا شده و بیشتر به سمت اصلاحطلبی آمده بود، آیا تعامل ایشــان با بدنه اصلاحطلبی مناســب بوده است؟ این تعامل چگونه باید باشد که هم دکان دونبش حساب نشود و هم اینکه تعاملي و فراجناحی باشد؟

ایشــان همانطــور که خــودش در جبهــه اصولگرایان بــوده، ولی مدل ذهنیاش تغییر کرده و به شــاخصهایی رسیده است که همین نقطه نظرات اصاحطلبی است. یکی از مهمترین ویژگیهایش، واقعبینبودن است. ضمن اینکه واقعا خودش، کشورش و ملتش را تافته جدابافته از دیگر کشورهای دنیا نمیداند. یکی از مهمترین ویژگیهایش این است که آنچه را خودش میداند حق مطلق نمیبیند و به همان اندازه که برای نظر خودش، حق قائل اســت که ممکن است درست باشد، نظر دیگری را هم میتواند حق ببیند. مهمترین ویژگی دیگرش این اســت که نمیخواهد با تنش و درگیری به سمت مواجهه کشــورهای دیگر دنیا برود، بلکه میخواهد اختافات را حل کند. میخواهد با گفتوگو و احترام با دنیا ســخن بگوید. این خیلی مهم اســت، پس میتوانم بگویــم که دونبشبودن چیز دیگری اســت. یک چهره دونبش آن اســت که میخواهــد بیاید و مثا مورد قبول رئیسجمهور شــود، خــودش را یک جور

ازمعرفیاعضایکند،حزببعد که اعتدالوزیر و شد،در توسعهبه عملآقایجور روحانیدیگری رفتار نهتنهاکند.به خدمتنظرمن نکردند،بعضیبلکه بسیار جفاچرا؟کردند. ↙

از همین زاویهای که عرض کردم. یعنی معتقدید که بعضی از اعضایشان دکان دونبش زدند؟ ↙ نمیخواهم وارد مصادیق شوم. حالا که بحث اعتدال و توســعه را گفتید، بحث تعامــل آقای روحانی و ↙ اصلاحطلبان از ابتدا تاکنون را چگونه میبینید؟

اگر بخواهم واقعبینانه بگویــم، درمجموع خوب ارزیابی میکنم، بالاتر از آن خیلی خوب و عالی را داریم، پایینتر از خوب هم متوســط را داریم. من ایشــان را خــوب ارزیابی میکنم. با توجه به واقعیتها و اینکه ایشــان باید برای کابینه از مجلــس نهم رأی اعتماد میگرفت، کابینه قابلقبولی برای اصاحطلبان بود. دیدم که بههرحال بعضی از وزرا افتادند و مثا انتخاب وزیر علوم کابینه یازدهم خیلی فرازونشیب پیدا کرد. چطور این نمره خوب، میتوانست خیلی خوب یا عالی باشد؟ چطور شد ↙ که نشد و شما نمره خوب را دادید؟

شــاید مجلس دهم که شــروع شد، ایشان میتوانســت یکسری اصاحات بنیادیتر در کابینه انجام دهد، منتها نشد دیگر. پیشبینی شما چیست؟ این تعامل بیشتر میشود یا به سمت کمترشدن ↙ میرود؟

بر اســاس آخرین صحبتهای ایشان در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه و هیئترئیســه فراکسیون امید که با ایشان جلسه داشته، امیدواریم که این تعامل عملیاتیتر شــود؛ یعنی از حد حرف به سمت عمل بیشتر برود، ولی باید منتظر بمانیم. بحث رأی اعتماد به کابینه مطرح شد. میخواهم ببینم آیا فراکسیون امید ↙ برنامــه خاصی برای رأی اعتماد به کابینــه دارد؟ آیا هماهنگی صورت گرفته است؟

فراکســیون امید کار قابلقبول و منطقیای انجام داد و یکســری شاخصها را درآورد و بر اســاس آن شاخصها کابینه موجود را ارزیابی کرد و دوستان نمره دادند و طبق محاســبات آماری استخراج کردند چند نفر در قسمت خیلی خوب افتادند، چند نفر در قسمت متوســط افتادند، چند نفر هم ضعیف افتادند. اینها را هم آقای دکتر عارف بهعنوان رئیس فراکســیون تقدیم آقای روحانی کردند و انتظار این اســت که آقای روحانی به این توجه کند. مــا درواقع حمایت از آقای روحانی را در این میدانیم که ایشــان بتوانند به وظیفه قانونیشــان عمل کنند و ارزیابی واقعی کنند؛ بر اســاس آن شــاخصها و اهدافی که این کابینه انتخاب شده است. آیا ممکن اســت که در بحث رأی اعتماد بــا اصولگراها هم رایزنیهایی ↙ داشته باشید و با آنها گفتوگو کنید؟

من یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای اصاحطلبی را همین بحــث تعامل و گفتوگو و ... میدانم. ما وقتی شــعار تعامل با خارج از کشــور را سر میدهیم داریم به دنیای خارج میگوییم که اهل گفتوگو و دیالوگ هستیم. طبیعی است که با دنیای داخل باید این بهمراتب پذیرفتهتر باشد. منطق هم این را میگوید که با همه گروههای داخل مجلس باید تعامل و گفتوگو داشته باشیم تا بتوانیم به نظرات مشترک برسیم. پس یعنی گفتوگو با فراکســیون اصولگراها را برای رأی اعتماد به کابینه ↙ هم در برنامهتان دارید؟

بله، البته این نظر شخصی من است. آقای حیدری، در مورد بحث عملکرد فراکســیون امیــد خیلی انتقادات ↙ مطرح است. اگرچه شــاید توقع بیش از اندازه بوده است، اما بازتاب بیرونی عملکرد فراکسیون امید چیزی نبوده که خیلیها توقع داشتهاند. نظر خودتان چیست؟ چرا به نظر میآید که این فراکسیون آنطوری که باید عمل نکرده که همه بیایند و بگویند نمره 20 یا 19 به آن میدهیم.

این را باید بر اســاس اصل واقعبینی نگاه کنیم. واقعیت این بود که بههرحال بخش اعظم آنهایی که با لیست امید به مجلس دهم آمدند در عمل اصاحطلب نبودند و اصا سابقه اصاحطلبی نداشــتند، خودشان هم دیدگاه اصاحطلبی نداشــتند. بنابراین وقتی که مجلس دهم شروع شــد، فراکسیون امید و نه همه آن 170 نفر راهیافته به مجلس خواســتار حضور آقای عــارف بودند و اعتدال و توسعهایها یا اصولگراهای معتدل دنبال ریاست آقای لاریجانی. از طرفــی با توجه به جوانمردی آقای عارف در ســال 92 )با وجود انتقاداتی که به ایشان وارد میکنند(، زمانی که اصاحطلبها در غربت بهسر میبردند ایشان پرچم اصاحطلبی را به دوش کشید. این یک امر طبیعی بود که ایشان بهعنوان لیدر کار بیاید و بهعنوان رئیس مجلسی جدید فعالیت کند، اما همانموقع خود مــن از آنهایی بودم که دقــت کردم ببینم که این احزاب اصاحطلب نظرشــان چیســت؟ درعینحــال که من به آقــای عارف ارادت داشــتم، ولــی بههرحال واقعبینی را هم داشــتم و خاصه بحث رأیآوردن بود و نمیخواســتیم که در بین اصاحطلبان انشــقاق ایجاد شود؛ مثا دقیقا یادم هست که از آقای مرعشی بهعنوان کارگزاران پرســیدم کارگزاران بهعنوان یک حزب نظرش نسبت به آقای عارف چیست؟ ادامه در صفحه 11

بخش اعظم آنهایی که با لیست امید به مجلس دهم آمدند در عمل اصلاحطلب نبودند و اصلا سابقه اصلاحطلبی نداشتند، خودشان هم دیدگاه اصلاحطلبی نداشتند. بنابراین وقتی که مجلس دهم شروع شد، فراکسیون امید و نه همه آن 170 نفر راهیافته به مجلس خواستار حضور آقای عارف بودند و اعتدال و توسعهایها یا اصولگراهای معتدل دنبال ریاست آقای لاریجانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.