«اعتراف» پا یکیبلی متيهانج لیيوومینبته تئ بش واترمهامنازید

قطبالدین صادقی: فرهنگ نوکیسگان بهتر از این نمیشود

Shargh - - هنر -

رضا آشــفته: «يک ميليون تومان برای رديف چهارم يک نمايش». پای بليتهای نجومی به تئاتر هم باز شد و بليت «اعتراف»؛ نمايشی كه اين روزها بهگواه سايت ايراننمايش تا هشتم شهريور سولد آوت شده، در بازار سياه به مبلغ يک ميليون تومان خريدوفروش میشــود. اين در حالی است كه قطبالدين صادقی ضمن محكومكردن چنين شــرايط ضدفرهنگیاي، مهمتريــن مقصر آن را دولت میدانــد. به تعبير او، در اين خصوصیشــدن تئاتر كــه همهچيز در اختيار مديرتوليدهای نورســيده قرار گرفته كه چندان سواد و اطلاعی از فرهنــگ و هنر تئاتر ندارند، خواهناخواه ايجاد چنين شــرايطی امری بديهی است و شايد اين دمل چركين حالا ســر باز كرده اســت و بوی گندش دارد بهراحتی همگانی میشود.

درحالیكه طبق اطلاعات سايت فروش اينترنتی اين نمايــش )ايران نمايش(، بليتهــای «اعتراف» تا تاريخ هفتم شــهريور 96 بهطوركامل پيشفروش شــده، در «ديــوار» يكــی از ســايتهای مطــرح خريدوفروش اينترنتی، تعدادی از بليتهای نمايش با قيمتی گزاف به فروش گذاشته شدهاند.

البته با توجه به نبود بليت، فروشندگان منصفی هــم بودهاند كــه بليتهای خــود را در تيرماه و نيز برای مردادمــاه با همان قيمت اصلی بليت يا نهايتا بــا قيمت ۱۵۰ هزار تومان برای فروش ثبت كردهاند، اما يكی از اين دوســتداران هنر دو عدد بليت اواخر مردادماه را در رديف اول ســالن اصلی تئاتر شــهر و با اين تبليغ كه «صندلیها درســت روبهروی جايگاه بازی علی نصيريان و شــهاب حســينی اســت»، به قيمت يک ميليون تومان بــرای هر بليت به فروش گذاشته است.

اين فروشنده كه به نظر میرسد نمايش را يکبار ديده يا حداقل از جزئيات صحنه و شماره صندلیها اطــلاع دقيــق دارد، همچنين به خريــدار احتمالی اطمينان داده است كه میتواند بليتها را در محل تئاتر شهر تحويل دهد.

البتــه اين تنها مورد فروش بليــت اين نمايش با قيمتــی نجومی بــرای يک تئاتر نيســت و در آگهی ديگــری بليتهايی با قيمت 8۰۰ هــزار تومان برای فروش در مردادماه در سايت درج شدهاند.

بنا بر جســتوجوی ما، در ســايت ديوار از 4۰۰ تا يک ميليــون تومان اين بليتها به فروش گذاشــته شــده است. ما همچنين با يک فروشنده خانم كه در اين سايت آگهی داده بود، گپی زديم. او در اين آگهی چنين اطلاعاتی درج كرده است: «دو عدد بليت تئاتر اعتراف يک ميليون تومان، با بازی شــهاب حســينی رديــف چهار صندلــی 2٤ و 2٣ سهشــنبه ۱۰ مرداد ساعت 2۱:۰۰» به گفته اين فروشنده، رديفهای يک تا ســه تئاتر شــهر به جهت آنكه سن مقابل آن قرار دارد، ارزشی ندارند و رديف چهار بهترين جايگاه اين سالن است، چراكه تماشــاچی در اين رديف اشراف زيادی به سن دارد. او البته حاضر میشود بليت يک ميليونتومانی خــود را 2۰۰ هزار تومان كمتر از رقم درجشــده در آگهی؛ يعنی به مبلغ 8۰۰ هزار تومان بفروشد؛ اين در حالی اســت كه میگويد بليتهای يک ميليونتومانی اين نمايش برای يک نفر هماكنون در بازار سياه بهراحتی در حال خريدوفروش است.

باطلشدن بلیتهای نجومی

مديــر مجموعه تئاتر شــهر در پی بازار ســياهی كه بــرای بليتهای نمايــش «اعتــراف» به وجود آمده اســت، با تأكيد بر اينكه همه مســئول هستيم اين پديده را بررســی كنيم، گفــت: پيگيریهای لازم برای شناسايی و باطلشــدن بليت صندلیهايی كه بــا قيمت غيرمتعــارف خريدوفروش شــوند، انجام میشود.

پيمان شــريعتی در گفتوگويی با ايســنا درباره بليتهايــی كــه بــا رقمهــای نجومی بــه فروش میرســند، بيان كرد: اصولا واگــذاری و تبديل بليت در برنامههــای هنری و بهويــژه هنگامی كه برخی خريــداران به دلايل مختلف امكان حضور در برنامه را از دست میدهند و بليت خود را دوباره در اختيار مجموعه فروش قرار میدهند، عرف و رايج بوده، اما آنچه الان برای نمايش «اعتراف» شــاهدش هستيم اتفاق جديدی است.

وی گفــت: طبيعتــا دراينبــاره همــكاران من بههمراه مســئولان ســايت فروش در حال پيگيری اين موضوع هســتند و بــا هماهنگیهايی كه انجام میشــود، فروش صندلــی با ارقــام غيرمتعارف به اطلاع خريدار اصلی میرســد كه مشخصاتش روی ســايت اســت و بليت هم قفل خواهد شد تا امكان استفاده از آن وجود نداشته باشد.

او تأكيد كرد: همه ما مســئول هســتيم اين پديده را بررســی كنيم و بر مبنای آن تصميمات جدیتری بگيريم. قطعا در آينده ســعی میشــود با اين پديده برخورد قاطعانهتــری صورت گيرد، امــا بههرحال اين مسئلهای است كه ســايت فروش، گروه اجرائی و مجموعه تئاتر شــهر درحالحاضر بــا آن مواجه شدهاند و احتمال تكرارش در آينده هم وجود دارد، پس بهتر است با يک تصميم درست نسبت به چنين مسئلهای به جمعبندی خوبی برسيم.

شــريعتی درعينحال اظهار كرد: با وجود اتفاق رخداده، نكتــه قابلتوجه اين اســت كــه بههرحال استقبال اقشار مختلف مردم از تئاتر باعث خوشحالی است و طبيعتا وقتی دايره مخاطبان گسترده میشود ممكن است افراد سودجو و فرصتطلبی هم باشند كه بخواهند از اين وضعيت استفاده كنند.

او گفت: در جشــنوارههای مختلــف تئاتر؛ مانند فجر، بارها با بازار ســياه مواجه شــده بوديم كه آن هــم طبيعی بود، چون يک گروه بينالمللی به ايران میآمد و فقط دو روز در يک سالن با ظرفيت محدود اجرا داشت كه باعث میشــد علاقهمندان زيادی از تماشای كار آنها استقبال كنند، اما تقريبا به ياد ندارم كه در اجرای عمومی يــک نمايش با اين مدتزمان اجــرا چنين اتفاقی افتاده باشــد و ايــن از يک منظر میتواند خوب باشد و از يک منظر ديگر قابل بررسی است.

مديــر مجموعــه تئاترشــهر در ادامه با اشــاره به صحبتهای پيشــين محمدحســين توتونچيان، مديرسايت فروش نمايش «اعتراف»، مبنی بر اينكه اگر نمايش در تالار وحدت اجرا میشد قيمت واقعی آن بين 9۰ تا صد هزار تومان میبود، بيان كرد: اداره كل هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره اين دغدغه را داشــته كه مردم از يک قيمت مناسب برای خريد بليتهای تئاتر برخوردار باشند و برای همين بايد تلاش كنيم اين قيمت برای استفاده عموم قابل دسترس باشد و به صِرف استقبال از يک نمايش يا اينكه ممكن است اثری پارامترهای فروش بيشتری داشته باشد، قيمت بليت را افزايش ندهيم. اين سياســتی است كه همواره تلاش میكنيم دنبال كنيم تا مردم با قيمت پايينتری تئاتر را تماشا كنند.

صادقی: مقصر دولت است

قطبالدين صادقی، اســتاد دانشگاه و كارگردان، درباره اين پديده نادر میگويد: اين بازار ســياه نتيجه مســتقيم ايجاد تئاتر تجاری و تئاتر خصوصی است و مســئوليت آن با دولت اســت كه بــه جای آنكه در قبــال آثار ملی احســاس مســئوليت كنــد و در نگهداری ســطح ذوق و انديشــه تلاش كند، به اين فضای لجامگســيخته به دليل بیمســئوليتی دامن زده و سرنوشــت فرهنگــی ما را به ســرمايهداری و نوكيسههای كمسواد واگذار كرده است.

ايــن پژوهشــگر و مترجم بــر اين عقيــده اصرار مــیورزد كه دولت به دليــل بیپولیاش فرهنگ را بــه حال خودش رها كــرده و حالا هم دارد خودش را به كوچه ديگر میزند و اين ســخت است كه اين نوكيسههای كمسواد و بیفرهنگ صاحب همه چيز شــوند و انگيزهشــان در تئاتر فقط ديدن چند چهره سينمايی باشد بیآنكه تئاتر برايشان مسئله باشد.

او در ادامــه تأكيد میكند اين يــک امر فرهنگی نيســت و يــک امر كاملا تجاری اســت كــه درواقع ضدفرهنگی و ضدمردمی است و اين درست منافات دارد با آن چيزی كه بايد تئاتر شهر جايگاه تئاتر ملی ما را مطرح كند و در آن اهداف ارزشمند فرهنگی و هنری لحاظ شده باشد.

صادقی میگويد نمايش اعتراف را نديده اما تمام شــنيدهها بسيار انتقادی اســت و اصلا كار ربطی به فرهنگ و زندگی ايرانی ندارد. در آن جرم و جنايت و زندگی مسيحی و اعتراف به گناه مطرح میشود كه در كل با فرهنگ و زندگی ايرانی منافات دارد.

وقتی میگويم اين فروش در بازار ربطی به گروه نمايــش ندارد، دكتــر صادقی معترضانــه میگويد هيچكس نمیتواند آب پاكی روی دستشــان بريزد و اين گروه و كارشان نتيجه سياستگذاریهای اشتباه است كه در آن بیمسئوليتی اينها به وجود میآيد و مردم نوكيسه به دنبال اين نوع تئاتر تجاری حاضر به هر نوع معاملهای هستند.

او با اشــاره بــه اينكه اين نوع بازار ســياه در دنيا بینظير اســت، میگويــد: در هيچجا تئاتــر بازاری بــه اين نوع قيمتهــای گزاف نمیرســد و اگر هم اســتقبالی هست با مديريت درست و در روال عادی و قابل كنتــرل ماهها و در اجراهای رپرتوار ســالانه تماشــاگرانش را جذب میكند اما در ايران به دليل آنكــه بهترين تئاتر ايران در اختيــار تئاتر بازاری قرار میگيرد كه اين از پايه اشــتباه است، بايد منتظر بود كه نوكيســهها برای سودجويیهايشــان دســت به چنين ارقام نجومی بزنند.

دكتر صادقــی با تأكيد بر اينكه همچنان ســطح ذوق و انديشــه ملــی و زيبايیشناســی ملــی بايد محافظت شود، تأكيد میكند تئاتر تجاری وابسته به ذوق نوكيسههاست و اينها زمانی بهدرستی مديريت میشــوند كه دولت در تئاتر شهر فقط هدفش ارائه تئاتر ملی باشــد و اصــلا چنين جايــگاه معتبری را اختصــاص به تئاتر تجاری ندهد. در تمام دنيا دولت با اختصاص بيتالمال به حفظ تئاتر ملی میپردازد و تئاتر تجاری روی پاي خودش میايســتد و اين دو از هم تمايز دارند.

اين كارگــردان در پايــان يادآور میشــود با يک مهندســی فرهنگی درست میشــود با اين بحران و فاجعه فرهنگی مقابله كــرد و با هدفمندی دوباره میشــود از جايگاه هنر و فرهنــگ ملی دفاع كرد و تحــت هيچ شــرايطی اوضــاع را به ســودجويان و نوكيسگانش واگذار نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.