جدول2878 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- محــل زندگی زنــان پادشــاه- برخوردکردن از روبهرو 2- جانشين اسم در دستور زبان- محلی- رشته کوه شــمالی کشورمان 3- به ســختی يافت میشودنمايشنامــهای از فدريکو گارســيا لورکا- من و شــما 4- انــدازه عددی هــر چيز- تعظيم- نوعــی پارچه از الياف گياهی 5- چراغ آســمان- ويرگــول- اهل قبور 6- ارجمندی- طولانیتريــن دوران بارداری را در ميان حيوانات دارد- نامی دخترانه- پيامبر کشتیبان 7- پرده گوش- فرق ســر- قاضی 8- دايرهالمعارف فرانسویاز توابع اســتان يــزد 9- آرامگاه- مفهــوم- خرامنده 10- فرياد مهيب- جنگ و پيکار- عدد- دويدن 11- باب روز- گاو شخمزن- اندام پرواز 12- برونش- چند وکيلگوشهای در آواز ابوعطا 13- تخممرغ انگليسی- گلی زينتی- منطقهای مرزی در غرب خرمشهر 14- چاهک کف حوض- خوشحالی- فرمانروايان 15- از مهمترين مراکز تمدنی آســيا در عصر مفــرغ در جنوب زابل- از پادشاهان کيانی.

عمودی:

1- خواهر بزرگوار امام رضا )ع( که سالروز ولادتش روز دختران اســت- نوعی تحريک پوستی 2- پايتخت ايتاليا- عزيمتکننده- محل استقرار 3- بيا به... و چهره ارغوانی کن- ميوه ملين و اشــتهاآور- همه را شــامل میشــود 4- برودت- کوزهگر- گردهمايی 5- زاپاسپسر گودرز در شاهنامه- پدر عرب 6- سرپيچی کردناز ســازهای زهی- بسيار مهربان 7- وســيلهای برای برقــراری ارتباط تصويری اينترنتــی- گندمگون- معبد يهوديان 8- حس بويايی- شــهری در اســتان کرمان-

روگردانی- آدم فقير و بیچيز در بســاط ندارد 9- رسم و ســنت- آحاد- ديندار 10- رستگاری- آشکار و نمايان- از باشگاههای فوتبال فرانسه 11- آن سوی سقف- مامانپسر امام حسن )ع( و شهيد کربلا 12- از ايلخانان مغول-

قديمیتر- ابزار مکانيک 13- مقابل روز- زردپی- خدای هندو 14- نوعی پروفيل برای اســکلتبندی ســازههای بتنی- گازی قابل اشــتعال- خاک سرخ 15- فصل پاييزسراينده سرود معروفای ايران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.