2 کلمه با منتخبان شورا

Shargh - - سیاست - سیدمصطفی تاجزاده politics@sharghdaily.ir

١. تنهــا هنگامــی از تجربیــات تلــخ گذشــته درس گرفتهایــم کــه از خودخواهــي بپرهیزیــم و حتــی در زمانــی که امــکان قانونــی آن وجود دارد، انحصارطلبــی نکنیم. بر این اســاس پیروزی اصلاحــات و تداوم اعتدال و عقلانیت را در گرو آن میدانم که جای بهرهبــرداری حداکثری از حقوق و اختیارات قانونی خود، بــر مبنای برایند نیروها و مطالبات تصمیم بگیریم و عمل کنیم. ٢. بــه باور من هــر که در هر زمــان اراده کند تا از حداکثر حقوق و اختیارات خویش بهره ببرد. چنین شــخصی، حقیقی یا حقوقــی، از انصاف، همدلی و مشــارکتجویی فاصلــه میگیــرد و در اغلــب موارد منزوی میشــود و بســیاری از حقوق جاری خویش را نیز از دســت میدهد. استفاده حداکثری از اختیارات قانونی هممرز و شــاید دقیقتر بگویم همخانواده با انحصارطلبی اســت که ریشه بخش مهمــی از تنازعات غیرضرور سیاســی به شــمار میرود. برعکس اســتفاده از حقــوق و اختیارات قانونی بر مبنای براینــد نیروها و مطالبات جمعی یا ملی به پایداری جمع و جامعه یاری میرســاند و غالبا به پیشــرفت تدریجی ولی مستمر مجموعه میانجامد. ٣. من طرفدار تشکیل کابینه اعتدال و تدبیر و امید بر مبنای همین تجربه و نگاه هســتم. همچنان که معتقدم در کلانشــهرها کــه اصلاحطلبان پیروز قاطــع انتخابات ۹۶ هســتند، انتخاب شــهردار و انتصاب همکارانش و نیز سیاســت و برنامههایی که دنبال میکننــد، باید بر مبنــای برایند نیروها و مطالبات همه قشــرها باشــد نه صرفا براســاس خواســت حزب یــا جمعی که حداکثــر مطلق آرا )نصف بهعلاوه یک( را در هر شــورایی دارند، البته اگر بخواهیم شــهرها و حتی روســتاها را با تنش هرچهکمتر و با مشــارکت هرچهبیشتر ساکنانش و نیز با تدوین و اجرای سیاســتهایی هرچه جامعتر و بادوامتر اداره کنیم. ٤. من به تأسی از رئیس دولت اصلاحات به اولویت اصلاحات بــر اصلاحطلبان معتقدم؛ اگر جایی امر دایر شــود که فــردی غیراصلاحطلب مســئولیت پذیرد اما سیاســتها و برنامههــای اصلاحطلبان پیش بــرود، بر انتخــاب اصلاحطلبی کــه اجرای همان سیاســتها و برنامهها به وســیله او بسیار دشــوار و هزینهبر میشــود، اولویت دارد. روشــن است که شرط استفاده از نیروهای غیراصلاحطلب )افزون بر خصایص مثبــت فردی، توان مدیریتی و فسادستیزی( تعهد به اجرای وعدهها و برنامههای رئیسجمهور و ایســتادگی در برابر خودسریها و نیز زیادهخواهیهای دولت موازی است. ٥. درباره شــهرداریها نیز همیــن توصیه را دارم. بــرای مثال فرض کنیم ١١ نماینده شــورای شــهر تهران عضو یک حزب بوده و قادر باشند شهرداری هماهنگ بــا خود و برخلاف خواســت ١۰ نماینده دیگر شــورا را برگزینند. ســپس با هماهنگی با او همه مناصب شــهرداری تهــران را به حزب خود اختصــاص دهند و تمــام سیاســتها را نیز دقیقا براساس مانیفست حزب خویش تنظیم و تصویب کنند. این کار اگرچه قانونی اســت، اما بهمصلحت نیســت. چراکه «عاقلانــه» و «عادلانه»بودن یک اقدام بــا «قانونی»بودن آن لزوما منطبق نیســت. همچنان که نادرســتبودن یک عمل سیاســی نیز همین حالت را دارد. در حالت ایجابی «مصلحت» و در وضعیت سلبی «عدالت» مبناست و میتوان و باید بر آن دو پایه عمل کرد. ٦. درســت اســت که تأکیــد اصلاحــات همواره بــر «حاکمیت قانــون» اســت و عبــور کمهزینه و مســالمتآمیز از شــرایط حســاس کنونــی را با «اجرای کامل قانون اساســی» ممکن میداند، اما «مصلحت» کشــور و مــردم در گــرو بهرهبرداری «مصلحانــه» از اختیــارات قانونــی اســت، نــه «اســتحصال بیرویه» از حقوق قانونــی خود. ما برای مصالح بزرگتر میتوانیم و باید از بخشــی از حقوق خویــش بگذریم تا حقوق مهمتری را برای همــگان تثبیت کنیم و مردم را بــه پذیرش تکثر و بهرسمیتشــناختن منتقدان و مخالفان تشــویق کنیــم. ما برای گذار به دموکراســی و تثبیت آن به «فرهنگ»، «مناســبات» و «نهادهای دموکراتیک» نیازمندیم و پیــش و بیش از دیگران باید در جهت توســعه و تثبیت آنها بکوشیم و الگوی مناسبی از «بینش»، «روش»، و «منــش» دموکراتیک عرضه کنیم. 7. پیشــنهاد مــن بــه اعضــای محترم شــورای کلانشــهرها آن اســت که حتیالامکان براساس توافق در حد اجماع حرکت کنند. اگر در مرحلهای دســتیابی به چنین اجماعی حاصل نشد، بکوشند رضایت و مشــارکت اعضایی را که به هر دلیلی در مرحله قبل همراه نشــدند، برای مراحل بعد جلب کننــد و در هر حال اجــازه ندهنــد راهبرد مهلک «پیادهکردن افراد از قطار در هر ایســتگاه» بر روند اصلاحی حاکم شــود. اصلاحطلبــان باید در عمل نشــان دهند که میتوانند با وجود اختلافنظر بین اعضای شــورا و حتــی با وجود طرحشــدن علنی آنها، نمایشی از همدلی و همکاری و انسجام برای خدمتگزاری به مردم ارائه کنند که الگوی همگان، حتی اصولگراها شــود و به همــه ارکان مدیریت تعمیم یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.