خاطرات شفاهي و سعهصدرها

Shargh - - صفحه اول - عباس سليمينمين

هفتــه گذشــته ايرادي از ســوي جنــاب آقاي موســويخوئينيها به خاطرات مرحوم هاشــمي گرفته شــد که با واکنش متين دفتر نشــر معارف انقــلاب )ناشــر خاطــرات آن مرحــوم( مواجــه شــد. متأســفانه برخي ملاحظات بهويــژه از نوع پيوندهاي سياســي که بسيار شــکنندهاند موجب ميشود در زمان حيات شخصيتها ايرادها درباره خاطرهگويــي يــا روزانهنويســي آنــان کمتر طرح شــود يا اصولا مطرح نشود. نکتهاي که بهدرستي در توضيحــات دفتــر نشــر معارف انقــلاب آمده اســت: «... اين خاطرات پنج ســال قبل و در زمان حيات ايشــان و آيتالله موســوياردبيلي منتشــر گرديد، صرفا برداشــت ايشــان از ناراحتي و انتظار جنــاب موســويخوئينيها درج شــده و چه بهتر بــود که توضيحات ايشــان در زمان حيات آيتالله هاشميرفســنجاني منتشــر ميشــد و ] تــا[ ذکر جزئيات و دلايل چنين برداشــتي از سوي آيتالله هاشميرفســنجاني ممکــن ميگرديد»(روزنامه جمهوري اسلامي، ‪06//96، 31‬ص 2(.صرفنظر از اينکه به اين ســخنِ حق در عمــل پايبند بمانيم يا خير، بهرهمندي لازم از خاطرات شــفاهي پيروي از اين روش را ايجاب ميکند. به عبارت ديگر ازآنجاکه تاريخ شــفاهي ميتواند انگيزهمنــدي براي ديگر افراد دخيل در رويدادهــاي تاريخي بهمنظور بيان رواياتشان ايجاد کند، بايد فارغ از هرگونه ملاحظات گروهــي و جرياني و در فضايي تــوأم با احترام به شــکلگيري اين شــرايط کمــک کرد.مرحوم آقاي هاشــمي در روزانهنويسي ســال 68 مدعي است: «موسويخوئينيها آمد؛ خودم ايشان را خواستم... از رهبري رنجيده، به خاطر اينکه ايشــان را رئيس قوه قضائيه نکرده اســت» (بازسازي و سازندگي، خاطرات هاشميرفســنجاني در سال 1368، دفتر نشــر معارف انقلاب، ص 280(. درباره اين مطلب و ادعاي ديگري، آقاي موسويخوئينيها در کانال تلگرامي خود مينويســد: «در هر دو مورد، ايشان را تخطئه ميکنم... هميــن اندازه ميگويم که اگر ديگر خاطرات ايشــان تا اين اندازه بيدقت باشــد، در اســتفاده از آنها همواره بايــد جانب احتياط را در پيش گرفت. من شــواهد ديگــري هم دارم که نشــان دهم مرحوم آيتالله هاشميرفســنجاني در نقــل ايــن خاطرههــا راه خطا رفته اســت، اما به همان اندازه هم که اشــاره کــردم مايل نبودم حرمت آن بزرگ شکسته شــود»، (کانال تلگرامي ســيدمحمد موســويخوئينيها، ‪.)1396/04/ 24‬ البته اگر مصاديق از اين دســت نيــز مطرح نبود، هرگــز نبايد تاريخ شــفاهي را مُرّ تاريخ پنداشــت؛ زيرا در حوزه خاطرات شــفاهي چــون يک فرد به بيان مشاهدات و عملکردهاي خود و معاشرانش ميپردازد، تمايلات و ســلايق و ويژگيهاي وي در محکزدن روايتها بايد لحاظ شــود.در خاطرات مرحوم هاشميرفسنجاني به مواردي برميخوريم که گرايشهاي سياســي ايشان کاملا در آن دخيل بوده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.