طرح مجلس مغایر با اصل 26 قانون اساسی

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: دولت دوازدهم در حالي مهياي تشکيل کابينه ميشــود که اخبار تفکيک وزارتخانهها داغ داغ اســت؛ نمايندههاي مجلس هم در اين بــازار، بيکار ننشستهاند و طرح تبديل ســازمان برنامه و بودجه به وزارت را در موضوع تغيير ساختار ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.