موضع عجيب وزیر بهداشت

Shargh - - صفحه اول - عبدالحسين طوطيايی . پژوهشگر کشاورزی

شگفتیآفرينیهای وزير بهداشت و درمــان کابينــه، پايانی نــدارد. قاضیزادههاشــمی اخيرا با گلايه از کمبود اعتبــارات تخصيصی به وزارت تحت مســئوليتش، يکباره راه خود را از بهداشــت و درمان جــدا کرده و با ورود به حوزه کشــاورزی اختصاص 15 هزار ميليارد تومان برای خريد گندم را نقد کرده است. وی با ورود به اين حوزه غيرتخصصی عملا به وزير جهاد کشاورزی هم لابد اجازه داده که مثلا از بیعنايتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گسترش آسيبهای روانی تا مقيــاس 30 درصد از مردم و نيز وجود يک ميليون بيمار روانپريش )بنا بر گزارشهای متعدد، ســالانه و رســمی از منابع معتبر( انتقاد کنــد. گلايههايی که بيش از جنبه غيرفنیبودن، اين پرســش فراگير را در اذهان عمومی متبادر میکند که مگر اين دولتمردان در فرصتهــای مکرر در تبادل و مشــاوره با همديگر نيســتند؟ چــرا مردم مــا در ايــن مجالهــای اندک ناگزيرند به جــای دريافت چشــماندازهای آينده اين دستگاهها، مسائل درون تشــکيلاتی آنان را بشنوند؟ در ايــن مجال اندک اما ناگزير به اشــاراتی درباره نقد قاضیزادههاشمی هستم. در اولويتهايی که برعهده دولتها نسبت به مردم وجود دارد، بدون ترديد تأمين غذا اهميت بيشتری در مقايســه با درمان بيماریها دارد. در چند دهه گذشــته بخش کشاورزی بهعنوان متولی تأمين امنيت غذايی دســتخوش آســيبهای جبرانناپذيری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.