900 ميليارد تومان براي ساماندهي كولبران

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: معاوناول رئيسجمهوري روز گذشته در ســفر يــکروزه به اســتان کرمانشــاه، در مراســم آبگيري سدهاي زمکان و جاميشان و افتتاح کارخانه خودروسازي شرکت کرد. اسحاق جهانگيري همچنين در جلسه شوراي اداري استان کرمانشاه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.