900 ميملعاوي نااورلرئ ج در ديتسومهموراينجبلسرهاشوراي يادا اس خبر سرايمتااننکرمدانشاههيدادکولبران

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

معاوناول رئيسجمهوري روز گذشته در سفر يکروزه به استان کرمانشاه، در مراسم آبگيري سدهاي زمکان و جاميشــان و افتتــاح کارخانه خودروســازي شــرکت کرد. اســحاق جهانگيري همچنين در جلسه شــوراي اداري استان کرمانشــاه با تأکيد بر اينکه هيچ مســئلهاي امروز نميتواند مانع توســعه ايران شود و هرکــس در اين زمينه مانعتراشــي کند، دلســوز ايران نيســت، گفت: «اجماعســازي، تفاهم و وحدت درباره منافع ملي کشور براي حل مشکات مردم يک ضرورت جدي و غيرقابلترديد است».

اســحاق جهانگيري با اشــاره به حضور چشمگير مردم اين اســتان در انتخابات رياستجمهوري، افزود: «مردم کشور نشان دادهاند که نسبت به مسائل مختلف آگاهانــه تصميمگيري ميکنند و در مقطعي که آمريکا ســروصداهاي زيادي به راه انداختــه بود و نياز بود که خون تازهاي در رگهاي کشور جاري شود، نشان دادند که ايران از چه پشــتوانه مســتحکم مردمي برخوردار است».

او بــا تبريــک دهــه کرامــت و ميــاد حضــرت معصومــه)س( و روز دختــر گفت: «زنــان در جامعه ما مطالبات بحقي دارند که بايد متناســب با جمعيت، توانمندي و تاشهايشان از موقعيت مناسب و شانس مديريت براي اداره کشور برخوردار باشند».

جهانگيري با اشــاره به اينکه حــق زنان در جامعه ما به درســتي در مديريت کشور لحاظ نميشود، عنوان کــرد: «آنجا کــه صحنه رقابت اســت، ماننــد کنکور خانمها پيشــتاز هســتند و در بروز اســتعدادها و نبوغ نيز اخيرا شــاهد ازدســتدادن خانم مريم ميرزاخاني بهعنوان يکي از نوابغ جهاني در حوزه رياضيات بوديم. ما نميتوانيم نســبت به توانمنديهاي زنان بيتفاوت باشــيم؛ چراکه اين بيتفاوتي ســرانجام سر باز ميکند و مشکلساز میشــود. يکي از تصميمات جلسه اخير شــورايعالي اداري اين بود که در برنامه ششم توسعه سهم مديريت زنان به ۳0 درصد افزايش پيدا کند و سن مديريت کشور نيز هشت سال کمتر و جوانتر شود».

بايد به سمت نيروهاي جوان برويم

معاون اول رئيسجمهور افــزود: «بايد کارها را به جوانترها واگذار کرد و بايد به سمت نيروهاي جوانتر برويم و رئيسجمهور نيز اين موضوع را به وزراي جديد در دولــت دوازدهم يادآور خواهد شــد که در انتخاب مديران زيردست به اين موضوع توجه کنند».

او با اشــاره بــه دســتاوردهاي دولــت يازدهم در حوزههــاي مختلف گفت: «در زمــان آغازبهکار دولت يازدهم دغدغههاي مختلفي نظير مســائل بينالمللي، اسامهراسي، ايرانهراسي و پرونده هستهاي پيشروي کشــور بود؛ اما امروز ايراندوســتي در دنيا حاکم شده و داد و قالهــاي آمريکا در دنيا خريــدار ندارد. ايران با پشــتوانه فرهنگي و تمدني خود با حرفهاي نامربوط برخي کشورها از صحنه کنار نميرود؛ بلکه حرفهاي نامربوط آنها باعث انزواي خودشان در دنيا ميشود».

جهانگيــري عنــوان کــرد: «البتــه چنــد کشــور خودفروختــه و بيهويت گاهي با رژيم صهيونيســتي همصدايي ميکنند که ما آنها را به حساب نميآوريم و اصا قابل محاسبه نيستند. جغرافيا تغييردادنی نيست و ما آنها را بهعنوان همســايههاي خــود پذيرفتهايم و گاهي هم که کارهاي نادرست از آنها سر ميزند، بايد با اغماض از کنارشان بگذريم و به آنها تذکر دهيم که اين کارها به مصلحت منطقه نيست».

او افــزود: «منطقــهاي که ميتوانســت بــا ثبات و پيشرفت همراه باشد، امروز آبســتن مسائل پيچيدهاي شــده و اين مشــکات ناشــي از وضعيتي است که در عراق، يمن، ليبي، افغانستان، پاکستان و عراق به وجود آوردهاند. مــا حتما تاش خواهيم کرد در چهار ســال آينده منطقه را به سمت صلح و آرامش هدايت کنيم».

ايران در مسير و ريل توسعه قرار گرفته است

جهانگيري همچنين با اشــاره به تاشهاي دولت تدبيــر و اميد در حــوزه اقتصاد، گفت: «خوشــبختانه ثبــات خوبي در اقتصاد کشــور حاکم شــده و ايران در مســير و ريل توســعه قرار گرفته و بخش خصوصي و مردم به آينده کشور اميدوارند و شاخصهاي اقتصادي پيشبينيپذير هستند .»

معاوناول رئيسجمهور با اشــاره به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، عنوان کرد : «اين سياستها مورد اجماع همگان هستند و ميتوانيم حول اين سياستها گامهاي بلندي در راستای توسعه کشور برداريم.

او به معضل بيکاري در کشــور اشاره کرد و گفت: «امروز نميتوان گفت که بيکاري در کشور يک مسئله عادي اســت و با راهکارهاي عادي ميتوان اين مشکل را برطرف کــرد. امروز بيکاري با نســخههاي قديمي عاج نميشــود و جوانان تحصيلکرده کشور متناسب با تحصيات خود به شغل نياز دارند.»

جهانگيري با بيــان اينکه نيروي جــوان بزرگترين فرصت توســعه اســت، افــزود: «البته ايــن موضوع زماني صادق اســت که متناســب با تحصيات جوانان فرصتهاي شغلي فراهم شود تا بتوانند تجربه و علم خود را به صحنه عمل بياورند.»

او در ادامــه از مســئله کمبــود آب، مســائل زيســتمحيطي و محدوديت بودجــه دولت بهعنوان برخي از چالشهاي بزرگ کشــور ياد کرد و عنوان کرد: «امروز با چالشهاي جدي روبهرو هســتيم؛ اما در کنار اين چالشها زمينه توســعه نيز فراهم اســت؛ چراکه فرصتهاي توســعه در ايران فراوان اســت و خداوند همــه نعمتها را براي توســعه در اختيار ما قرار داده است .»

نبايد با رفتن وزير سياستهاي دولت تغيير کند

جهانگيــري بــا تأکيد بر اينکــه مديريــت توانمند، کارآمد، شجاع و ريســکپذير مهمترين ابزار پيشبرنده توســعه در همه سطوح اســت، گفت: «قطعا مديران اينچنينــي قادرند در برابر چالشهــاي پيشرو برنامه و تدبير داشــته باشند ». معاوناول رئيسجمهور حلقه مفقوده توســعه ايران را نبود سياســتگذاري صحيح دانســت و افزود : «ثبات در سياســتگذاريها ضرورت توســعه اســت. نبايد شــرايط به گونهاي باشــد که با جابهجاشــدن وزير يا اســتاندار در دولت سياستهاي طراحي و پيشبينيشــده تغييــر کند». او بــا تأکيد بر اينکه دولت دوازدهم با جســارت بيشتر و اعتماد بيشتر مردم بــه آن و انتخــاب کابينهاي قدرتمنــد و روحيه خوب رئيسجمهور، اميدوار به مرتفعکردن مشــکات اســت، گفت: «در دولت دوازدهم مسائل آموزشي در دانشــگاهها و آموزش و پــرورش، نگاه بــه نخبگان و هنرمندان، رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي نظير اعتياد با اهتمام بيشــتري دنبال ميشود ». جهانگيري با اشاره به محدوديت شــديد بودجه دولت در دو سال گذشته براي به بهرهبرداريرســاندن راهآهن استان کرمانشاه، اظهار کرد : «اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شــده و بهزودي راهآهن اســتان به بهرهبرداري خواهد رسيد تا بستر توسعه بيشازپيش فراهم شود.»

مسئله کولبري بايد بهسرعت حل شود

او موضوع کولبري و ســاماندهي آن را يادآور شد و گفت: «اين مســئله بايد بهسرعت حل شود، زيرا خوب نيست کالايي از بندرعباس به کشور همسايه انتقال يابد و از آنجا ازسوي کولبران و با شرايط نامناسب به داخل کشــور بازگردد. قطعا تصوير رنج افرادي که براي امرار معاش کالاهاي حجيم را بر دوش خود حمل ميکنند، خوشايند نيســت و بايد دانست که در پشت اين مسائل افرادي ســودجو در مرکز کشور قرار دارند ». جهانگيري افزود : «دولت تصميم گرفته است از 900 ميليارد تومان حقوق خود در مرزها براي ســاماندهي مسئله کولبري صرفنظر کند. همچنين تاش خواهيم کرد خواســته بخش خصوصي براي بازگشــايي مرز سومار بهمنظور افزايش صادرات تحقق يابد ». معاوناول رئيسجمهور در پايــان با ابراز اطمينــان از اينکه اســتانهايي مانند کرمانشاه را بايد از هر نظر براي توسعه در اولويت دولت قرار داد، گفت : «ما ميدانيم که بيکاري در استان مردم را آزار ميدهــد، بايد به اين مســئله بيشازپيش توجه کنيم تا مشکات استان به حداقل کاهش يابد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.