«انقلابيزدايي» زنگ خطري جدي است

Shargh - - سیاست -

ســپاه نيــوز:

نماينــده وليفقيه در ســپاه در همايش روحانيون بازنشســته نيروهاي مســلح، گفــت: «مأموريــت پاســداري از انقــاب و نظام اسامي رســالت خطيري است که با بازنشستگي پايان نپذيرفته و به عنوان تکليفي دائمي است».

حجتالاسام علي ســعيدي، «انقابيزدايي از انقــاب» را بــه عنــوان زنگ خطري کــه بايد مــورد توجــه قــرار بگيرد عنــوان کــرد و افزود: «انقابيزدايــي از واژههــاي انقابي، مقدســات، نهادها و افــراد از راهبردهاي دشــمن در عرصه مقابله با انقاب اسامي ايران - به عنوان گفتمان الگوساز و الهامبخش براي آزاديخواهان جهان - اســت». او مهمتريــن تهديد بــراي يک انقاب را دســتبرد در نرمافــزار آن خوانــد و عنوان کرد: «خطرناکتريــن هجمهاي که ميتواند اســام و انقاب را تهديد کند، تصــرف در مفاهيم انقابي اســت و روحانيت در عرصه مقابلــه با تحريف و آگاهســازي و بصيرتافزايــي رســالت مهمي بر عهده دارد». نماينده ولي فقيه در ســپاه گسست از غيرخدا و پيوستن به ذات باريتعالي را جوهره اصلي انقابيگري عنوان کــرد و گفت: «انقاب، تحولي دروني و فرازماني و مکاني اســت که اگر اين انقاب دروني به ســمت خــدا صورت گيرد، «انقــاب تکاملي» نام ميگيرد». حجتالاســام ســعيدي انقــاب و انقابيگــري را «قيــامالله» توصيــف و خاطرنشــان کــرد: «امروز متأســفانه جرياني درصدد مشــخصکردن محــدوده زماني براي انقابيگــري و ايجاد خدشــه و تحريف در مفاهيــم انقابي مانند عزت، اســتقال، توســعه و پيشــرفت هســتند که از مصاديق انقابيزدايي به شــمار ميرود. اينکــه برخــي انقابيگري را مفاهيمي مانند تنــدروي، انفعال و هيجانيبودن توصيــف ميکنند، بدعتــي بيش نبــوده و پيامد آن انقابيزدايــي از جامعه اســت». او در ادامه انقابيزدايــي از مقدســات و نهادهــا را از ديگر حوزههــاي انقابيزدايي توصيــف و عنوان کرد: «دشــمن امروز به دنبال ترويــج دولت، مجلس، سپاه، بســيج، حوزه، مسجد و امام جماعت خنثي اســت». حجتالاسام ســعيدي در پايان با تأکيد بر اينکه زماني کــه در مفهوم واژه انقاب تصرف صورت گيرد، تمامي عرصهها از اقتصاد، فرهنگ، سياست و سياســت خارجي تأثير ميپذيرد، گفت: «انســاني که از کســوت انقابيگري خارج شود، ناگزير به کرنش و ســرفرودآوردن در برابر دشمن شده و عزت و استقال خود را از دست ميدهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.